Ben­ja­min Frank­lin

Man­nen på 100-dol­lar­s­se­deln ha­de många bol­lar i luf­ten och är en av värl­dens mest äls­ka­de ame­ri­ka­ner.

Historia junior - - In­ne­håll -

Ben­ja­min Frank­lin föd­des 1706 och kal­la­des för tu­sen­konst­när, vil­ket stäm­de gans­ka bra ef­tersom han var bra på många oli­ka sa­ker. Tack va­re sitt ar­be­te är han idag en av de mest om­tyck­ta ame­ri­ka­ner­na i värl­den. Han finns till ex­em­pel på 100-dol­lar­s­se­deln. Han blev be­römd på 1730-ta­let, spe­ci­ellt på grund av sin bok Po­or Ri­chards Al­ma­nack. Det var en li­ten bok full av ro­li­ga och klo­ka ord om li­vet. Han köp­te fas­tig­he­ter och fö­re­tag, star­ta­de en brand­sta­tion och grun­da­de ett bib­li­o­tek. År 1741 upp­fann han Frank­lin-ug­nen. Det var en eldstad som pro­du­ce­ra­de mind­re rök och mer vär­me. Han drog sig till­ba­ka från fö­re­tags­li­vet 1749 och kon­cen­tre­ra­de sig på si­na upp­fin­ning­ar. Han upp­fann bland an­nat lin­ser med oli­ka styr­kor i sam­ma glas. Han upp­fann sim­föt­ter och nå­got så spe­ci­ellt som en glas­har­mo­ni­ka.

Näs­ta sak han tog sin an var elekt­ri­ci­tet. År 1752 ut­för­de han det be­röm­da dra­k­ex­pe­ri­men­tet, som be­vi­sa­de att blix­tar är elekt­ris­ka ur­ladd­ning­ar. Vi kan bland an­nat tac­ka ho­nom för upp­fin­nan­det av åsk­le­da­ren.

Un­der 1750-ta­let in­vol­ve­ra­de han sig i po­li­tik. Han käm­pa­de för USA:S själv­stän­dig­het i många år. Den 4 ju­ni 1776 var han en av fem per­so­ner som skrev un­der själv­stän­dig­hets­för­kla­ring­en – USA:S fri­gö­rel­se från Stor­bri­tan­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.