Al­bert Eins­te­in

Al­bert Eins­te­in är nog värl­dens mest ge­ni­a­le fors­ka­re. Hans tan­kar och idéer om na­tur­la­gar­na har haft stor be­ty­del­se för mänsk­lig­he­ten.

Historia junior - - Innehåll -

Al­bert Eins­te­in föd­des 1879 i Tyskland och är kanske den mest ly­san­de fors­ka­re som nå­gon­sin levt. Han lig­ger bakom den spe­ci­el­la och den all­män­na re­la­ti­vi­tetste­o­rin, som är tan­kar om hur rum och tid in­går i be­räk­ning­en av fy­si­kens la­gar. Det lå­ter kom­pli­ce­rat, vil­ket det är! Kort för­kla­rat be­tyd­de hans tan­kar att värl­dens ve­ten­skaps­män fick en grund för att för­stå na­tu­rens osyn­li­ga kraf­ter.

Eins­te­in har haft en enorm be­ty­del­se för forsk­ning och ut­veck­ling av vå­ra sam­häl­len. Eins­te­ins in­tres­se för vetenskap föd­des när han som pojke lekte med sin fars kompass. Han fun­de­ra­de på de osyn­li­ga kraf­ter­na som på­ver­ka­de nå­len. Eins­te­in gil­la­de inte sko­lan och skol­ka­de myc­ket på när han gick på uni­ver­si­te­tet, men han tog än­då sin ex­a­men.

År 1905 kal­las för hans mi­ra­kelår. Un­der en kort pe­ri­od skrev han fy­ra ar­tik­lar, som kom att ändra vår för­stå­el­se för värl­den för

»EINS­TE­INS IN­TRES­SE FÖR VETENSKAP FÖD­DES NÄR HAN SOM POJKE LEKTE MED SIN FARS KOMPASS. «

all­tid. En av dem hand­la­de om den världs­be­röm­da re­la­ti­vi­tetste­o­rin.

I bör­jan blev Eins­te­in mob­bad av and­ra ve­ten­skaps­män, men allt ef­tersom in­såg de att han var ett geni. Han fick No­bel­pris i fy­sik år 1921 och 1933 flyd­de Eins­te­in, som var ju­de, från Na­zi­tyskland. Han flyt­ta­de till USA och fick ame­ri­kanskt med­bor­gar­skap 1940. Eins­te­in var inte sä­ker på om det var möj­ligt att byg­ga en atom­bomb, men han upp­ma­na­de den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en att fors­ka på kärn­re­ak­tio­ner med uran. Det är den pro­cess som ska­par kärn­kraft. Han fruk­ta­de att tys­kar­na skul­le lyc­kas gö­ra en atom­bomb in­nan USA. Eins­te­in var inte en­sam om att byg­ga atom­bom­ber­na, men ar­be­tet var i stor grad ba­se­rat på hans idéer. När den förs­ta atom­bom­ben släpp­tes över Hi­ros­hi­ma i Ja­pan i au­gusti 1945 var Eins­te­in för­fä­rad över den fruk­tans­vär­da för­stö­rel­sen. Han käm­pa­de mot atom­bom­ber un­der res­ten av sitt liv.

Eins­te­ins som­mar­hus i Tyskland be­slag­togs av na­zis­ter­na. En kon­flikt om vem som äger has­tig­he­ten fort­sät­ter än idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.