Ame­lia Ear­hart

Historia junior - - Innehåll -

Den be­röm­da pi­lo­ten vil­le fly­ga jor­den runt, men för­svann mys­tiskt un­der ett re­kord­för­sök.

Idag är det van­ligt att pi­lo­ter är kvin­nor, men så har det inte all­tid va­rit. Un­der flyg­pla­nens ti­di­ga år var det myc­ket ovan­ligt att kvin­nor satt bakom spa­kar­na. Där­för upp­märk­sam­ma­des det enormt när Ame­lia Ma­ry Ear­he­art år 1928 som förs­ta kvin­na flög över At­lan­ten.

Hon var en rik­tig våghals, som gång på gång ris­ke­ra­de li­vet för att fly­ga mot nya även­tyr. Till slut gick nå­got fel. År 1928 vil­le hon som förs­ta kvin­na i värl­den fly­ga jor­den runt, men flygplanet för­svann och hit­ta­des ald­rig.

Vem var den­na fan­tas­tis­ka våghals som pryd­de fram­si­dor på värl­dens tid­ning­ar? Hon föd­des 1897 i Kan­sas i USA och vil­le bli lä­ka­re. Ef­ter en 10 mi­nu­ter lång flyg­tur un­der en flyg­show år 1920 viss­te dock Ame­lia Ear­hart vad hon vil­le: hon skul­le fly­ga. Så hon gav upp dröm­men om lä­kar­stu­di­er.

Hon tog sin förs­ta flyg­lek­tion 1921 och spa­ra­de peng­ar för att kö­pa ett eget flyg­plan – en knall­gul ma­skin som fick nam­net Ka­na­ri­e­få­geln.

Sju år se­na­re blev Ame­lia Ear­hart förs­ta kvin­na att kor­sa At­lan­ten i ett flyg­plan. Ear­hart ge­nom­för­de flyg­ning­en på cir­ka 21 tim­mar den 17 ju­ni 1928. Hon del­tog i en rad våg­hal­si­ga flyg­ning­ar och slog fle­ra re­kord.

En dag beslutade hon sig för att hon vil­le bli förs­ta kvin­na att fly­ga jor­den runt.

»HON VAR LÅNGT UTE ÖVER STIL­LA HA­VET NÄR KON­TAK­TEN MED FLYGPLANET BRÖTS«

Hon på­bör­ja­de sin re­sa den 1 ju­ni 1937. Ef­ter att ha flu­git 35 400 kilo­me­ter ham­na­de hon i trub­bel. Ing­en vet vad som hän­de. Hon var långt ute över Stil­la ha­vet när ra­di­o­kon­tak­ten med flygplanet bröts. Flygplanet för­svann ut­an ett spår. Trots om­fat­tan­de sök­ning­ar kun­de var­ken Ear­hart, na­vi­ga­tö­ren el­ler de­ras flyg­plan hit­tas.

Ame­lia Ear­hart var den förs­ta kvin­nan som kor­sa­de At­lan­ten i ett flyg­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.