Niko­la Tes­la

Historia junior - - Innehåll -

Niko­la Tes­la var en skick­lig upp­fin­na­re som kal­la­des för "trollkarlen i väst". Han vi­sa­de oss vil­ka möj­lig­he­ter ström ger i var­da­gen. Han är mest känd för upp­fin­ning­en av väx­el­ström. Det är den elektricitet som kom­mer ut från väggut­ta­gen hem­ma hos dig. När du slår på datorn el­ler tv:n har du Tes­la att tac­ka!

Tes­la föd­des 1856 i den lil­la byn Smil­jan i da­gens Kro­a­ti­en (då Kej­sar­dö­met Ös­ter­ri­ke). Han bör­ja­de stu­de­ra till in­gen­jör 1875.

Det finns två ty­per av ström. Vid väx­el­ström skif­tar ström­men rikt­ning he­la ti­den. Vid lik­ström går ström­men ba­ra åt ett håll.

Tho­mas Edi­son som ut­veck­la­de glödlampan, fö­re­drog lik­ström­men, me­dan Tes­la fö­re­drog väx­el­ström. De två upp­fin­nar­na ham­na­de se­na­re i ett in­ten­sivt krig om vad som var bäst, men det be­rät­tar vi mer om se­na­re.

När Tes­la var klar med si­na stu­di­er 1881 blev han chefsin­gen­jör i Ung­erns na­tio­nel­la te­le­fon­bo­lag. Han bör­ja­de se­na­re ar­be­ta för Tho­mas Edi­sons fö­re­tag, först i Pa­ris och se­dan i USA. Enligt ryk­ten blev Tes­la er­bju­den 50 000 dol­lar för att byg­ga om lik­ströms­ge­ne­ra­to­rer till väx­el­ströms­ge­ne­ra­to­rer. (En ge­ne­ra­tor om­vand­lar ma­skin­kraft till elektricitet). När han var fär­dig ska Edi­son ha sagt att "det ba­ra var för skojs skull".

Tes­la läm­na­de Edi­son och det blev star­ten på en bit­ter kamp mel­lan de två. År 1886 star­ta­de Tes­la sitt eget fö­re­tag och året

Niko­la Tes­la var man­nen som upp­fann väx­el­ström­men. Vi har ho­nom att tac­ka för en värld av tek­nis­ka ap­pa­ra­ter som gör li­vet enkla­re.

»NÄR DU SLÅR PÅ DATORN EL­LER TV:N HAR DU TES­LA ATT TAC­KA!«

där­på bygg­de han sin förs­ta väx­el­strömsmo­tor. Den blev en suc­cé!

Nu slog han sig samman med Ge­or­ge Wes­ting­house. Se­dan bör­ja­de han att ut­veck­la ett sy­stem som skul­le för­de­la ström­men över stör­re om­rå­den än Edi­sons sy­stem. Teslas pro­duk­ter blev snart er­kän­da som de bäs­ta på mark­na­den. Idag finns det ing­et tvi­vel om att väx­el­ström­men är bland de vik­ti­gas­te upp­fin­ning­ar­na nå­gon­sin.

Se­na­re i li­vet ex­pe­ri­men­te­ra­de Tes­la med trådlös te­le­gra­fi och ut­veck­la­de konst­gjort ljud. Det var även han som upp­täck­te att jor­den är mag­ne­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.