Om om­rå­det Me­so­po­ta­mi­en

Tre vik­ti­ga ri­ken i det om­rå­de som idag he­ter Mel­la­nöstern.

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

SUMERERNA

Su­mer var det syd­li­gas­te om­rå­det i Me­so­po­ta­mi­en. Idag lig­ger det i söd­ra Irak och i Ku­wait. Det har bott män­ni­skor här se­dan 4 500 f.kr. – och kanske än­nu ti­di­ga­re.

Det var i Su­mer som värl­dens förs­ta stä­der bil­da­des. Den all­ra förs­ta het­te Uruk.

BABYLONIERNA

Fors­ka­re trod­de länge att det be­tyd­de gu­dar­nas port, men det är inte helt sä­kert. Det vi vet är att den be­röm­da kung­en Ham­mu­ra­bi kom till mak­ten 1792 f.kr. Han gjor­de Ba­by­lon till Me­so­po­ta­mi­ens hjär­ta och vik­ti­gas­te stad.

ASSYRIERNA

As­sy­ri­en var ett ri­ke där det upp­fanns myc­ket nytt in­om tek­no­lo­gi, vetenskap och krigs­fö­ring. Det as­sy­ris­ka im­pe­ret väx­te grad­vis. De var klo­ka, blev ri­ka och fick snart makt över he­la Me­so­po­ta­mi­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.