SÅ UPPSTOD STÄ­DER­NA

Det fanns mat och trygg­het i stä­der­na, och där­för vil­le många gär­na bo i dem. Läs te­o­ri­er­na om hur värl­dens förs­ta stä­der uppstod.

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Det finns nog fle­ra för­kla­ring­ar till hur värl­dens förs­ta stä­der uppstod i Me­so­po­ta­mi­en. Kanske var det för att män­ni­skor sam­la­des i temp­len för att till­be gu­dar­na. Stä­der­na kan ock­så ha upp­stått när män­ni­skor sök­te skydd ef­ter na­tur­ka­ta­stro­fer, som över­sväm­ning­ar och stor­mar. De bygg­de ka­na­ler och di­ken som hjälp­te till att kon­trol­le­ra flo­der­na och säk­ra go­da skör­dar. Män­ni­skor be­höv­de inte läng­re flyt­ta runt med si­na djur.

De förs­ta stä­der­na bygg­des vid två sto­ra flo­der. Ti­di­ga­re ha­de män­ni­skan va­rit be­ro­en­de av na­tu­ren, men nu kun­de de själ­va sty­ra den. Uruk grun­da­des in­nan 4 500 f.kr. Det är den älds­ta sta­den som vi kan be­vi­sa grun­da­des så ti­digt. Sta­den bör­ja­de nog med ett tem­pel, där män­ni­skor sam­la­des för att be, dis­ku­te­ra och pla­ne­ra. Se­dan väx­te sta­den.

De förs­ta stä­der­na ut­veck­la­des till att bli han­dels­plat­ser. Där kun­de män­ni­skor by­tes­hand­la med va­ror de be­höv­de och säl­ja si­na grö­dor till and­ra. Han­deln fort­sät­te

växa. Män­ni­skor var dess­utom i be­hov av ett stäl­le att bo på och stä­der­na väx­te yt­ter­li­ga­re. Me­so­po­ta­mi­en kal­las för ci­vi­li­sa­tio­nens vag­ga. Ci­vi­li­sa­tion be­ty­der sam­häl­le. Här la­des allt­så grun­der­na för de sam­häl­len vi le­ver i än idag.

Det var långt mel­lan de oli­ka stä­der­na och var­je stad blev ett eget "land". Allt ef­tersom uppstod de­et tu­so­taeb­nil­tig­fuh­ned­taem­re­ontch krig. Det bygg­des höga skydds­mu­rar runt stä­der­na, för att män­ni­skor­na skul­le kun­na le­va i sä­ker­het in­nan­för.

De förs­ta stä­der­na blev enor­ma och det blev nöd­vän­digt med nå­gon som kun­de sty­ra och be­stäm­ma över dem. Härs­ka­re val­des. De vil­le of­ta gö­ra stä­der­na stör­re och ri­ka­re. Där­för gick de i krig för att er­öv­ra and­ra län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.