De lär­de oss att räk­na mi­nu­ter

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Me­so­po­ta­mi­er­na var duk­ti­ga på räk­ning och ma­te­ma­tik. De var de förs­ta att de­la upp en tim­me i 60 mi­nu­ter och en mi­nut i 60 se­kun­der. Många tror att des­sa två sy­stem hjälp­te babylonierna att gö­ra sto­ra framsteg. De an­vän­de ock­så en mån­ka­len­der med 12 må­na­der, där en må­nad i ge­nom­snitt va­ra­de 29,5 da­gar.

Det sak­na­des allt­så 11 da­gar var­je år. Där­för ha­de de sju må­na­der var 19:e år för att hål­la ord­ning på års­ti­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.