MIRAKEL OCH MYSTERIER I ÖKNEN

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Många av de sa­ker vi an­vän­der idag upp­fanns i Egyp­ten. De gäl­ler bland an­nat ka­len­dern och skriv­kons­ten.

Värl­den ha­de sett väl­digt an­norlun­da ut om det inte var för de gam­la egyp­ti­er­na. Vi har lärt oss myc­ket av de­ras konst, tek­nik och vetenskap. Det mest fan­tas­tis­ka är att de lyc­ka­des be­räk­na hur de skul­le kon­stru­e­ra im­po­ne­ran­de bygg­verk som py­ra­mi­der­na helt ut­an mo­der­na ma­ski­ner.

Det är li­te av ett mirakel och myste­ri­um än idag.

Låt oss tit­ta när­ma­re på någ­ra av de gam­la egyp­ti­er­nas störs­ta pre­sta­tio­ner.

»VI HAR LÄRT OSS MYC­KET AV DE­RAS KONST, TEK­NIK OCH VETENSKAP.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.