DET BE­RÖM­DA MÄNNISKOLEJONET

Den fan­tas­tis­ka sfinx­en i Gi­za fö­re­stäl­ler ett enormt le­jon med mänsk­ligt hu­vud.

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Sfinx­en. Det är ett svårt ord, bå­de att skri­va och att sä­ga. En sfinx är ett fa­bel­djur (fan­ta­sivä­sen) som många av vå­ra för­fä­der be­rät­tat om. Det är ett enormt le­jon med ett mänsk­ligt hu­vud.

Värl­dens mest be­röm­da sfinx lig­ger i den egyp­tis­ka öknen. Den höggs ut ur ett enormt klipp­block runt 3 000 år f.kr. Sfinx­en i Gi­za är om­gi­ven av mystik.

För länge se­dan var sfinx­ens hu­vud prytt av en orm och skägg. Fors­ka­re tror att det var fa­rao Chefren (cir­ka 2 558-2532 f.kr.) som lät byg­ga sta­tyn. Det var Chefrens far Che­ops som lät byg­ga den störs­ta av Gi­za­py­ra­mi­der­na, cir­ka 400 me­ter från plat­sen där sfinx­en se­na­re höggs ut.

Vem var det egent­li­gen som högg ut den be­röm­da sfinx­en? Det har hit­tats en gam­mal grav­plats från forn­ti­da Egyp­ten, där det låg om­kring 600 män­ni­skor som tros ha va­rit ar­be­ta­re. Fors­ka­re tror att sfinx­en kan ha byggts på ba­ra tre år, av om­kring 100 ar­be­ta­re.

Ste­nen som blev över an­vän­des för att byg­ga sfinx­ens tem­pel, som lig­ger vid si­dan om. Var­je sten­block kun­de väga upp till 200 ton och trans­por­te­ra­des på stoc­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.