SMINK FÖRR I TI­DEN

Smink var en vik­tig del av var­da­gen i det forn­ti­da Egyp­ten.

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

IE­gyp­ten an­vän­de bå­de män och kvin­nor smink. Som smink an­vän­de man bland an­nat mi­ne­ra­ler som gav färg. Nag­lar och hår fär­ga­des ock­så.

Smin­ket var inte ba­ra de­ko­ra­tion. Sti­len på smin­ket ta­la­de om per­so­ners be­ty­del­se i sam­häl­let, allt­så om en per­son var fa­rao, drott­ning el­ler bon­de. Det var vik­tigt att va­ra vac­ker även som död. Män och kvin­nor av­bil­da­des i si­na fi­nas­te klä­der med bå­de pe­ru­ker och vac­kert smink på si­na grav­mål­ning­ar.

I vis­sa fall ha­de smin­ket även en re­li­giös be­ty­del­se, och det kun­de ha prak­tis­ka för­de­lar (som att skyd­da mot sol och vind).

»DET VAR VIK­TIGT ATT VA­RA VAC­KER ÄVEN SOM DÖD.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.