För­bjud­na sta­den

Kej­sar­pa­lat­set i Ki­na var en gång för­bju­det att be­sö­ka. Nu kan vi änt­li­gen ut­fors­ka det hem­li­ga in­nan­för mu­rar­na.

Historia junior - - Innehåll -

För­bjud­na sta­den (Zijin Cheng) var Ki­nas kej­sar­pa­lats från 1420 än­da till 1924. Mil­jon­tals män­ni­skor be­sö­ker plat­sen var­je år, så vad me­nas med "för­bju­den"? Nam­net be­ror på att det ti­di­ga­re var för­bju­det för nå­gon an­nan än kej­sa­rens fa­milj och de an­ställ­da att be­fin­na sig där. Nu är kej­sa­ren bor­ta och om­rå­det har bli­vit ett mu­se­um.

Det tog 14 år (från 1406 till 1420) att byg­ga kejsarstad­en och över en mil­jon an­ställ­da. Det­ta var kej­sa­rens hem, men För­bjud­na sta­den var även ett makt­cent­rum. Här fanns sta­tens kon­tor, bib­li­o­tek, va­pen­la­ger och myc­ket an­nat. Sta­den be­står av 980 bygg­na­der. Det finns även vack­ra gårds­plat­ser, träd­går­dar, fon­tä­ner och ka­na­ler. He­la sta­den är om­gi­ven av en 7,9 me­ter hög mur som ing­en fick tit­ta över förr.

Mitt i sta­den fins tron­sa­len, Högs­ta har­monins sal. Det var hjär­tat i det kej­ser­li­ga Ki­na. Här fanns kej­sa­rens guld­tron, som var om­gi­ven av tret­ton guld­täck­ta dra­kar. Här­i­från re­ge­ra­de kej­sa­ren he­la lan­det.

»DET TOG 14 ÅR ATT BYG­GA KEJSARSTAD­EN.«

Him­mels­ka fri­dens port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.