Ut­fors­ka Machu Pic­chu

Mel­lan två bergs­top­par i Pe­ru lig­ger inka­fol­kets för­svun­na stad Machu Pic­chu.

Historia junior - - Innehåll -

Machu Pic­chu är en av värl­dens mest kän­da ru­i­ner och ett gott ex­em­pel på Pe­rus inka­kul­tur. Inka­fol­ket var ett in­di­anskt folk som er­öv­ra­de sto­ra delar av väst­ra Sy­da­me­ri­ka un­der mit­ten av 1400-ta­let.

I de mäk­ti­ga An­der­na, 2 430 me­ter över ha­vet, lig­ger ma­ka­lö­sa Machu Pic­chu. Sta­den be­står av

300 bygg­na­der (hus, tem­pel och bad). Om­rå­det täc­ker 18 kvadrat­kilo­me­ter och har mer än 3 000 trapp­steg. Sta­den bygg­des för att kun­na kla­ra jord­bäv­ning­ar. Ste­nar­na lig­ger så tätt att det inte ens finns ut­rym­me för ett spel­kort mel­lan dem!

På de bran­ta slutt­ning­ar­na finns träd­går­dar och plats för od­ling av grö­dor. Det finns även vat­ten­ka­na­ler. Det an­tas att sta­den bygg­des på

1500-ta­let. Ing­en vet med sä­ker­het vad sta­den an­vän­des till. En te­o­ri är att kej­sa­ren Pachacu­ti bygg­de Machu Pic­chu runt år 1460, som en egen­dom för kej­sar­fa­mil­jen. En an­nan te­o­ri är att plat­sen var ett ob­ser­va­to­ri­um, en slags uni­ver­si­tets­stad, där inka­fol­ket stu­de­ra­de sol­sy­ste­met och till­bad so­len. Lo­kal­be­folk­ning­en be­rät­tar le­gen­der om käm­par och gu­dasö­ner som kom ned från him­len, men inga ske­lett från des­sa käm­par har hit­tats.

Machu Pic­chu blev känt år 1911 och har se­dan dess va­rit en po­pu­lär tu­rist­attrak­tion. Ing­en vet var­för sta­den över­gavs, men det hän­de san­no­likt när span­jo­rer­na in­tog Pe­ru år 1532. Den ut­sågs un­der 2007 som ett av värl­dens sju nya un­der­verk.

Machu Pic­chu lig­ger högt up­pe bland ber­gen i Pe­ru.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.