Cho­kla­dens ur­sprung

Cho­klad görs av ka­kao, el­ler som may­ain­di­a­ner­na kal­la­de det: gu­dar­nas fö­da.

Historia junior - - Innehåll -

Cho­klad görs av ett äm­ne som he­ter te­obro­min, som finns i ka­ka­o­bö­nor. Te­obro­min gör att hjär­nan fri­gör ad­re­na­lin (ett uppig­gan­de äm­ne) och det har druc­kits ka­kao i Sy­da­me­ri­ka i tu­sen­tals år. Ka­ka­on an­vän­des ock­så i re­li­giö­sa ri­ter. Det älds­ta fyn­det här­stam­mar från det sy­da­me­ri­kans­ka lan­det Hon­du­ras, där man hit­ta­de res­ter av cho­klad i gam­la kru­kor från om­kring 1100 f.kr.

Fynd har vi­sat att may­ain­di­a­ner­na (ett folk som lev­de i bland an­nat Mex­i­co) bör­ja­de od­la ka­ko­träd redan om­kring 1400– 1100 f.kr. Nam­net ka­kao här­stam­mar fak­tiskt från may­ain­di­a­ner­na. De kal­la­de trä­det ka­kaw, som be­ty­der: gu­dar­nas fö­da.

Det är ock­så may­ain­di­a­ner­na som får äran för att ha "upp­fun­nit" ka­ka­odryc­ken för över 2 000 år se­dan. I en grav i Gu­a­te­ma­la hit­ta­des gam­la kärl, som var in­ristat med may­ain­di­a­ner­nas ord för ka­kao och som in­ne­höll res­ter från ka­ka­odryck. May­ain­di­a­ner­na mo­sa­de ka­ka­o­frö­na och blan­da­de dem med vat­ten och kryd­dor, som chili­pep­par och va­nilj. Det var den förs­ta for­men av cho­kladdryck. De mal­de även ka­ka­o­bö­nor till pul­ver, som de blan­da­de med kallt vat­ten för att gö­ra gröt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.