SAM­AR­BE­TE OCH SAM­HÄL­LE GAV STO­RA FRAMSTEG

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Idag är det helt na­tur­ligt att det finns la­gar och reg­ler som al­la mås­te föl­ja. Det har dock inte all­tid va­rit så. In­vå­nar­na i Me­so­po­ta­mi­en tros va­ra de förs­ta män­ni­skor­na i värl­den som bör­ja­de le­va ef­ter ge­men­sam­ma reg­ler. Det star­ta­de för­mod­li­gen med de­ras ge­men­sam­ma in­tres­se att skaf­fa mat och då blev sam­ar­be­te vik­tigt. Det kräv­des reg­ler som al­la var tvung­na att föl­ja. Det fanns till ex­em­pel ett be­hov av att fö­ra pro­to­koll över grö­dor och hur de skul­le för­de­las. Det­ta led­de till in­fö­ran­det av la­gar.

Re­li­gi­on var ock­så vik­tigt. Det fanns be­stäm­da reg­ler för hur män­ni­skor fick upp­fö­ra sig. Vis­sa reg­ler skrevs dess­utom ned och blev la­gar.

Ham­mu­ra­bis la­gar är en av de förs­ta kän­da lag­sam­ling­ar­na. Om­kring år 1792–1750 f.kr. skrev Ham­mu­ra­bi av Ba­by­lon ned lan­dets la­gar på en sten­tav­la som hit­ta­des 1901.

Tack va­re de ge­men­sam­ma reglerna gjordes det sto­ra framsteg in­om astronomi, ma­te­ma­tik och medicin i an­ti­ka Me­so­po­ta­mi­en. Det sked­de även obe­hag­li­ga sa­ker i takt med att sam­häl­let ut­veck­la­de sig. Ef­tersom in­vå­nar­na bod­de tätt spreds många sjuk­do­mar. Det gjor­de ock­så att kun­ska­pen om medicin ut­veck­la­des.

»TACK VA­RE DE GE­MEN­SAM­MA REGLERNA GJORDES STO­RA FRAMSTEG IN­OM ASTRONOMI, MA­TE­MA­TIK OCH MEDICIN.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.