5 fak­ta om sfinx­en

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Den bort­glöm­da sfinx­en

Den fan­tas­tis­ka sta­tyn har stått 4 500 år, men det finns inte en en­da skrift som hän­vi­sar till sfinx­en.

Var är nä­san? Vat­tenska­dor

En för­kla­ring till var­för delar av sfinx­en för­svun­nit är att vat­ten för­stört ma­te­ri­a­let.

Må­lad i fle­ra fär­ger Sfinx­en är hotad

i Det finns många te­o­ri­er om vad som har hänt med sfinx­ens nä­sa. Enligt ett ryk­tet spräng­de Na­po­le­ons sol­da­ter bort den med en ka­non. Det har hit­tats färgres­ter på fle­ra stäl­len och det ty­der på att sta­tyn en gång var må­lad. Jor­dens grund­vat­ten sti­ger och en del av det ström­mar in i sfinx­ens kalk­sten. Idag finns det där­för pum­par runt sta­tyn för att för­sö­ka skyd­da den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.