Film och verk­lig­het

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

Fil­men Gla­di­a­tor hand­lar om gla­di­a­torn Max­i­mus, som käm­par i Co­los­se­um och fak­tiskt slåss mot kej­sa­re Com­mo­dus. Fil­men be­rät­tar histo­ri­en väl­digt re­a­lis­tiskt in­om många om­rå­den, till ex­em­pel om gla­di­a­tor­sko­lor­na. Det finns ock­så många sa­ker i fil­men som är fel. Kej­sa­re Mar­cus Au­re­li­us dog till ex­em­pel av pes­ten i Ös­ter­ri­ke. Han blev inte mör­dad av sin son Com­mo­dus. Kej­sa­re Com­mo­dus dö­da­des inte hel­ler i Co­los­se­um, ut­an dränk­tes i sitt eget bad­kar. Max­i­mus har ald­rig fun­nits på rik­tigt, ut­an är en mix av fle­ra hi­sto­ris­ka fi­gu­rer.

Fil­men Gla­di­a­tor är spän­nan­de, men Max­i­mus har ald­rig fun­nits på rik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.