Vik­ti­ga år­tal

Historia junior - - Så Levde Människor Förr -

793 e.kr.

Det förs­ta kän­da vi­king­an­grep­pet på klost­ret Lin­dis­far­ne.

ca 900

Knut 1 tar mak­ten i väst­ra Dan­mark.

ca 936

Den be­röm­da Gorm den Gam­la nämns för förs­ta gång­en. Han räk­nas som Dan­marks förs­ta kung.

ca 987

Ha­rald Blå­tand dör. Han gjor­de Dan­mark kris­tet och er­öv­ra­de Nor­ge.

ca 1014

Sven Tveskägg dör. Han var Nor­dens le­dan­de kung och star­ta­de vi­king­a­rä­der­na mot Eng­land på all­var.

1018

Kung Ha­rald II dör ef­ter ba­ra fy­ra år på tro­nen. Hans bror Knut den store fort­sät­ter er­öv­ring­en av Eng­land.

1066

Ha­rald Hårdrå­de fal­ler i sla­get vid Stam­ford Bridge i Eng­land. Det mar­ke­rar slu­tet på vi­kin­ga­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.