32. TELEFONEN

Historia junior - - Spännande Platser Och Händelser -

1876

Alex­an­der Gra­ham Bell an­ses va­ra te­le­fo­nens upp­fin­na­re, även om An­to­nio Meuc­ci var först på bol­len år 1849. Bell för­bätt­ra­de telefonen så myc­ket att han fick äran för upp­fin­ning­en. Till­sam­mans med sin as­si­stent Tho­mas Wat­son bygg­de Bell en ap­pa­rat som an­vän­des för det all­ra förs­ta te­le­fon­sam­ta­let. Sam­ta­let äg­de rum när Bell år 1876 ring­de sin as­si­stent i rum­met bred­vid. Sam­ta­let löd: "Herr Wat­son. Kom hit. Jag vill träf­fa dig!". Han grun­da­de se­dan sitt eget fö­re­tag för att på­bör­ja mass­pro­duk­tio­nen. Telefonen fanns i över 150 000 hus i USA redan år 1886.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.