Den sto­ra idén

Historia junior - - Historiska Hjältar -

In­nan Frank­lin bör­ja­de med si­na ex­pe­ri­ment var tron att elektricit­et be­stod av två kon­kur­re­ran­de kraf­ter. Frank­lin be­vi­sa­de att elektricit­et fak­tiskt ba­ra är en kraft. Han upp­täck­te att elekt­ris­ka ladd­ning­ar ström­mar från plus till mi­nus.

Nyc­kel

En nyc­kel knöts fast till snö­rens än­de. Den lad­da­des av den elekt­ris­ka ström­men.

Dra­ke

Dra­ken ha­de en me­tall­tråd fast­knu­ten på top­pen för att loc­ka till sig blix­ten.

Snö­re

Frank­lin knöt fast dra­ken till ett snö­re som skul­le le­da elektricit­et när det blev blött.

Elekt­riskt!

Frank­lin no­te­ra­de att snö­rens lö­sa än­dar stod ut på grund av sta­tisk elektricit­et.

Sil­kes­band

Frank­lin höll dra­ken i ett sil­kes­band som ock­så var knu­tet till nyc­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.