5 fak­ta om brö­der­na Wright

Historia junior - - Historiska Hjältar -

Ing­en uni­ver­si­tets­ut­bild­ning

Wil­bur och Or­vil­le var de en­da i Wright­fa­mil­jen som inte gick på uni­ver­si­te­tet. Or­vil­le spen­de­ra­de istäl­let ti­den med att lä­ra sig tryck­kons­ten och Wil­bur hjälp­te till i den lo­ka­la kyr­kan.

Ung­kar­lar he­la li­vet

Ing­en av Wright­brö­der­na gif­te sig. Wil­bur ska en gång ha sagt: "Jag ha­de inte tid för fru och flyg­plan."

Barn­doms­dröm

De för­kla­ra­de att de­ras in­tres­se för flyg­plan föd­des när fa­dern tog med sig en li­ten lek­saks­he­li­kop­ter hem till dem en gång.

För­de dag­bok

Bå­da brö­der­na var no­ga med att fö­ra dag­bok över ex­pe­ri­men­ten. Det var till god hjälp när de blev in­bjud­na att hål­la fö­re­drag.

Från hob­by till fö­re­tag

Wright Com­pa­ny grun­da­des år 1909 med Wil­bur som di­rek­tör och Or­vil­le som en av två vice­di­rek­tö­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.