DE 10 STÖRS­TA RÅ­NEN

Ti­der­nas mest spek­ta­ku­lä­ra stöl­der som nå­gon­sin ge­nom­förts.

Historiens värsta Banditer - - Innehåll -

Vi äls­kar att ro­man­ti­se­ra tju­var i fil­mer, tv-se­ri­er och böc­ker. Vi tit­tar på allt ifrån Jöns­son­li­gan till Oce­ans Ele­ven och he­jar oför­tru­tet på brotts­ling­ar­na. Det är den per­fek­ta histo­ri­en: per­so­ner som är i un­der­läge går från att ha ingen­ting till att vin­na allt. De an­vän­der si­na be­gåv­ning­ar för att smi­da smar­ta pla­ner, ge­nom­för ett dra­ma­tiskt rån och får i slutän­dan ba­da i sed­lar och di­a­man­ter el­ler stic­ka iväg på en sol­se­mes­ter i de ka­ri­bis­ka öar­na. Verk­lig­he­ten ser kanske li­te an­norlun­da ut, men är minst li­ka medryc­kan­de. Där­för vill vi lyf­ta fram någ­ra av de mest spek­ta­ku­lä­ra rå­nen som skett ge­nom he­la världs­hi­sto­ri­en. Här har rå­nar­na va­rit så lis­ti­ga och te­a­tra­la att man näs­tan skul­le kun­na tro att det var på film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.