2. Stöl­den på Isa­bel­la Ste­wart Gard­ner Mu­se­um

Historiens värsta Banditer - - De 10 Största Rånen -

Den störs­ta stöl­den av pri­vat egen­dom nå­gon­sin sked­de på konst­gal­le­ri­et Isa­bel­la Ste­wart Gard­ner Mu­se­um i Boston, USA.

Kloc­kan 01:24 på nat­ten fick sä­ker­hets­vak­ter­na be­sök av två rå­na­re som var ut­kläd­da till po­li­ser. De för­kläd­da rå­nar­na häv­da­de att de hört nå­got ovä­sen i bak­går­den, var­på vak­ter­na släpp­te in dem. I näs­ta ögon­blick sat­te tju­var­na hand­klo­var på vak­ter­na och när de frå­ga­de var­för de blev ar­re­ste­ra­de fick de sva­ret: ”Det­ta är ett rån!”. Vak­ter­na var snart fast­låsta i ett rör i ett käl­larut­rym­me och ma­ske­rings­tejp vi­ra­des runt de­ras hän­der, föt­ter och hu­vu­den.

Rå­nar­na ha­de ont om tid och skyn­da­de sig att skä­ra ut konst­ver­ken di­rekt ur ra­mar­na, ef­tersom ra­mar­na var så tunga att bä­ra. Rö­rel­se­sen­so­rer vi­sa­de po­li­sen i ef­ter­hand hur tju­var­na rört sig ge­nom mu­se­et och hun­nit gå två gång­er till de­ras bil med stöld­gods un­der in­brot­tet. In­nan de flyd­de sa tju­var­na till vak­ter­na ”Vi ses om ett år”, men ing­en hör­de från dem nå­gon­sin igen.

Vak­ter­na blev in­te lös­släpp­ta för­rän po­li­sen an­län­de kloc­kan 08:15 näs­ta mor­gon. Trots att FBI ar­be­ta­de in­ten­sivt med ut­red­ning har ing­en an­hål­lits för brot­tet och ing­et av konst­ver­ken har hit­tats. Konst­gal­le­ri­et er­bjöd till och med en hit­te­lön på 5 mil­jo­ner dol­lar, vil­ken dubb­la­des år 2017 till 10 mil­jo­ner dol­lar.

Ex­per­ter har i åra­tal för­und­rats över rå­nar­nas val av konst­verk, ef­tersom mer vär­de­full konst läm­na­des orörd. Någ­ra av konst­ver­ken som togs var Ver­me­ers The Con­cert och Rem­brandt’s The Storm on the Sea of Ga­li­lee. FBI miss­tän­ker att konst­ver­ken sål­des un­der ti­digt 2000-tal och de tror tju­var­na var med­lem­mar i en stör­re kri­mi­nell or­ga­ni­sa­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.