4. Sex mil­jar­der ame­ri­kans­ka dol­lar för­svun­na i Irak

Historiens värsta Banditer - - De 10 Största Rånen -

En stor mängd kon­tan­ter, när­ma­re 6,6 mil­jar­der dol­lar blev stul­na ef­ter USA:s in­va­sion av Irak och än idag vet ing­en vem som har ta­git dem. Peng­ar­na var Iraks eg­na till­gång­ar som hölls i en spe­ci­ell fond hos Fe­de­ral Re­ser­ve Bank of New York. Det var ka­pi­tal som hölls i USA un­der de­ras tuf­fa eko­no­mis­ka sank­tio­ner mot Sad­dam Hus­se­ins re­gim, men så fort kri­get var slut var även peng­ar­na mys­tiskt för­svun­na.

Ju­ni 2011 vil­le Irak ha si­na peng­ar till­ba­ka och de ho­ta­de med att stäm­ma den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en om de in­te fick till­ba­ka till­gång­ar­na, ef­tersom USA of­fi­ci­ellt sett va­rit an­sva­ri­ga för dem. Kon­gress­le­da­mot Hen­ry A. Wax­man sa då att den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en in­te vil­le spen­de­ra mil­jar­der dol­lar för att till­go­do­gö­ra för de mil­jar­der som ver­ka­de va­ra för­svun­na.

Stu­art Bo­wen, in­spek­tö­ren för Iraks åter­upp­bygg­nad, har va­rit ut­ta­lat kri­tisk mot hur USA spen­de­ra­de peng­ar i Irak ef­ter kri­get och me­nar att mil­jar­der slö­sa­des bort när man bygg­de upp lan­det. Bo­wen vil­le där­e­mot in­te sä­ga vem han trod­de ha­de stuc­kit med al­la de pryd­li­ga se­del­bun­tar.

Peng­ar­na i frå­ga blev bok­stav­ligt ta­lat flug­na in i Irak med hjälp av C-130 frakt­flyg­plan av ad­mi­nist­ra­tio­nen un­der Ge­or­ge W. Bush. Vi­ta hu­set var oro­li­ga att ira­ki­er skul­le re­vol­te­ra di­rekt ef­ter stör­tan­det av Sad­dam Hus­se­in om de in­te fick si­na lö­ner. To­talt me­nar New York Ti­mes att 12 mil­jar­der dol­lar i re­na kon­tan­ter flögs in i Irak på 21 oli­ka C-130 frakt­flyg­plan in­nan maj 2004.

Of­ta pe­kas ira­kis­ka kor­rup­ta tjäns­te­män ut som de skyl­di­ga när peng­ar har slö­sats el­ler fel­ak­tigt spen­de­rats i re­kon­struk­tio­nen av lan­det. New York Ti­mes pe­ka­de där­e­mot även ut fle­ra ame­ri­kans­ka ent­re­pre­nö­rer för att ha svind­lat fle­ra ti­o­tals mil­jo­ner dol­lar ge­nom fif­fel och my­gel un­der ti­den ef­ter den ame­ri­kans­ka in­va­sio­nen av Irak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.