3. Bank­rå­net med hals­bands­bom­ben

Historiens värsta Banditer - - De 10 Största Rånen -

Ett av de mest kom­pli­ce­ra­de och bi­sar­ra brot­ten i FBI:s histo­ria bör­ja­de med att en man gick in på en bank i Erie, Penn­syl­va­nia, USA, med en bomb fast­spänd runt hal­sen.

Han het­te Bri­an Douglas Wells och ha­de ar­be­tat som piz­za­bud i 30 år, än­da tills han blev in­blan­dad med två brotts­ling­ar. De över­ta­la­de ho­nom att ut­fö­ra ett bank­rån med en fej­kad bomb runt hal­sen. Pla­nen var att om han se­na­re blev för­hörd skul­le han sä­ga att tre okän­da svar­ta män ha­de tving­at på ho­nom bom­ben och höll ho­nom giss­lan.

När Wells in­såg att de två brotts­ling­ar­na ha­de änd­rat pla­nen och att bom­ben fak­tiskt var äk­ta för­sök­te han fly. Han brot­ta­des med män­nen, men en av dem av­fy­ra­de en pi­stol, vil­ket fick Wells att gå med på de­ras vill­kor.

De gav Wells ett ha­gel­ge­vär och två si­dor med hand­skriv­na in­struk­tio­ner. In­struk­tio­ner­na in­ne­höll en lång rad sche­ma­lag­da upp­gif­ter som skul­le le­da till hals­ban­dets nyck­lar så att bom­ben kun­de des­ar­me­ras. Lap­pen var­na­de ock­så om att Wells skul­le va­ra un­der kon­stant över­vak­ning och att om han kon­tak­ta­de po­li­sen skul­le bom­ben de­to­ne­ras.

Förs­ta upp­gif­ten var att lugnt och stil­la gå in på PNC Bank på Pe­ach Stre­et och ge kas­sö­ren en lapp med ett krav på 250 000 dol­lar. Han an­vän­de sitt ha­gel­ge­vär för att få al­la att sam­ar­be­ta med ho­nom. En­ligt in­struk­tio­ner­na ha­de Wells ba­ra 15 mi­nu­ter på sig att häm­ta peng­ar­na för att hin­na des­ar­me­ra bom­ben. Men kas­sö­ren hann in­te gå in i val­vet på den kor­ta ti­den. Där­för kom Wells ut med en­dast 8 702 dol­lar.

Om­kring 15 mi­nu­ter se­na­re upp­täck­te po­li­sen att Wells stå­en­de vid sin bil och de ar­re­ste­ra­de ho­nom di­rekt. Wells höll fast vid sin histo­ria om att tre svar­ta män ha­de tving­at ho­nom att rå­na ban­ken. Po­li­sen kun­de in­te des­ar­me­ra bom­ben di­rekt, ut­an var tvung­na att till­kal­la en bom­bgrupp, men bom­ben de­to­ne­ra­de olyck­ligt­vis kloc­kan 03:18, en­dast tre mi­nu­ter in­nan bom­bgrup­pen hann fram.

Även om in­struk­tio­ner­na påstod att Wells skul­le ha till­räck­ligt med tid för att slut­fö­ra upp­gif­ter­na så var det ett omöj­ligt upp­drag. Det blev allt­så ett sorg­ligt slut på en an­nars bi­sarr histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.