5. De frans­ka tun­nel­grä­var­na

Historiens värsta Banditer - - De 10 Största Rånen -

Många in­vå­na­re i Pa­ris blev för­vå­na­de vå­ren 2010 när över 200 pri­vat­äg­da bank­fack ha­de bli­vit län­sa­de av ett gäng tun­nel­grä­van­de rå­na­re.

En un­der­jor­disk tun­nel gräv­des av tju­var­na ge­nom cen­tra­la Pa­ris för att kom­ma in i bank­val­ven un­der en fi­li­al hos ban­ken Cré­dit Lyon­nais på Pa­ris Avenue de l’Ope­ra. De ha­de gått in ge­nom ett hus pre­cis in­till och bor­ra­de ge­nom fle­ra käl­la­re för att kom­ma till bank­val­vet i frå­ga. Vid ett till­fäl­le var de tvung­na att brän­na hål ge­nom en 75 cm tjock vägg.

När de väl var in­ne band de fast sä­ker­hets­vak­ten. De till­bring­a­de fle­ra tim­mar med att öpp­na al­la kas­sa­skåp och tän­de eld på stäl­let när de var fär­di­ga för att in­te ef­ter­läm­na någ­ra spår el­ler be­vis till po­li­sen. Det­ta sat­te na­tur­ligt­vis igång bran­da­lar­met och ett vat­ten­sy­stem som sväm­ma­de över he­la val­vet.

Sä­ker­hets­vak­ten lyc­ka­des dock bry­ta sig loss och lar­ma­de po­li­sen, men in­nan po­li­sen an­län­de ha­de rå­nar­na re­dan hun­nit stic­ka med allt stöld­gods. Det ex­ak­ta vär­det av de stul­na fö­re­må­len är okänt.

Det­ta brott blev in­spi­re­rat av Al­bert Spaggi­a­ri, som 30 år ti­di­ga­re gräv­de sig in i en ban­ken So­cié­té Ge­ne­ral, där tju­var­na till­bring­a­de två da­gar och fick med sig 24 mil­jo­ner eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.