7. Flyg­plan­skap­ning­en av D.B. Coo­per

Historiens värsta Banditer - - De 10 Största Rånen -

Den störs­ta stöl­den på ett ka­pat flyg nå­gon­sin sked­de över Port­land, Ore­gon, USA, av en okänd man. Man kal­lar ho­nom D.B. Coo­per, för det var nam­net han an­vän­de när han köp­te flyg­bil­jet­ten. Han var en me­del­ål­ders man med en svart port­följ, mel­lan 178 och 180 cm lång, klädd i en regn­jac­ka, mörk ko­stym, ny­stru­ken vit skjor­ta och svart slips. Om­bord på fly­get tän­de han först en ci­ga­rett och be­ställ­de se­dan en bour­bon med so­da­vat­ten. Flyg­vär­din­nan be­skrev ho­nom i ef­ter­hand som ar­tig, väl­ta­lig och lugn – in­te alls vad man kanske för­vän­tar sig från en flyg­plan­ska­pa­re.

Så fort de var i luf­ten vi­sa­de Coo­per flyg­vär­din­nan att han ha­de en bomb i sin port­följ. Se­dan la­de han fram si­na krav: 200 000 dol­lar i kon­tan­ter, fy­ra fall­skär­mar och en tank­bil i Se­att­le för att tan­ka flyg­pla­net när de ha­de lan­dat. Flyg­vär­din­nan med­de­la­de hans krav till pi­lo­ter­na i cock­pi­ten, som kon­tak­ta­de flyg­plat­sen Se­att­le-Tacoma. Där lar­ma­de per­so­na­len bå­de lo­ka­la och fe­de­ra­la po­li­ser.

Res­ten av pas­sa­ge­rar­na på fly­get fick hö­ra att de­ras an­komst var li­te för­se­nad på grund av ett tek­niskt fel. Flyg­bo­la­gets VD god­kän­de i sin tur att peng­ar­na skul­le över­fö­ras och bad sin per­so­nal att sam­ar­be­ta helt och hål­let med ka­pa­ren.

Kloc­kan 17:39 lan­da­de flyg­pla­net i Se­att­le. En säck fylld med peng­ar och fy­ra fall­skär­mar togs fram till fly­get av en re­pre­sen­tant från flyg­bo­la­get via fly­gets bak­re trap­por. Coo­per bad se­dan al­la pas­sa­ge­ra­re att läm­na pla­net. Me­dan flyg­pla­net tan­ka­des för­kla­ra­de Coo­per sin res­plan för pi­lo­ter­na.

Kloc­kan 19:40 lyf­te pla­net igen. Ba­ra 33 mi­nu­ter se­na­re fäll­des trap­pan bak på fly­get ner igen och Coo­per hop­pa­de ut med peng­ar­na. Han har ald­rig åter­fun­nits ef­ter det.

En te­o­ri är att han in­te över­lev­de sitt far­li­ga fall­skärms­hopp, men man har hel­ler ald­rig hit­tat hans kropp. FBI drev en öp­pen ut­red­ning i 45 år ef­ter brot­tet, som blev över 60 vo­ly­mer tjock, ut­an att lyc­kas iden­ti­fi­e­ra ka­pa­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.