10. Di­a­mant­kup­pen i An­twerp

Historiens värsta Banditer - - De 10 Största Rånen -

En av de störs­ta di­a­mant­kup­per­na nå­gon­sin sked­de i An­twerp och än idag har po­li­sen in­te kom­mit på ex­akt hur rå­nar­na lyc­ka­des ta sig in i val­vet.

Det su­per­skyd­da­de val­vet låg i en käl­la­re två vå­ning­ar ne­dan­för An­twerp Di­a­mond Cen­ter. Det in­ne­höll di­a­man­ter, guld och ju­ve­ler till ett vär­de av 100 mil­jo­ner dol­lar och skyd­da­des med fle­ra sä­ker­hets­me­ka­nis­mer. Det fanns ett lås med 100 mil­jo­ner oli­ka kom­bi­na­tio­ner, in­fra­rö­da vär­me­de­tek­to­rer, en seis­misk sen­sor, Dopp­ler­ra­dar och ett mag­ne­tiskt fält. Bygg­na­den ha­de dess­utom sin egen pri­va­ta sä­ker­hets­per­so­nal.

Tju­ven Le­o­nar­do Not­ar­bar­to­lo ut­gav sig för att va­ra en di­a­mant­säl­ja­re och hyr­de in sig i ett kon­tor i An­twerp Di­a­mond Cent­re. På så vis fick han ett id-kort som gav ho­nom till­gång till bygg­na­den dyg­net runt.

Not­ar­bar­to­los gäng tog sig in i 123 av 160 bank­fack un­der in­brot­tet. Des­sa var gjor­da bå­de av stål och kop­par, och ha­de bå­de ett nyc­kellås och ett kom­bi­na­tions­lås. Ef­ter rå­net stal Not­ar­bar­to­lo och hans gäng fil­mer från sä­ker­hetska­me­ror­na för att döl­ja si­na iden­ti­te­ter.

Man tror att fem män ut­för­de rå­net, men po­li­sen vet än idag in­te ex­akt hur de gjor­de det. Notar­bor­to­lo kun­de ar­re­ste­ras ge­nom dna-be­vis­ning ef­tersom han läm­na­de en halvä­ten sa­la­mi­mac­ka nä­ra brotts­plat­sen, men di­a­man­ter­na har ald­rig åter­fun­nits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.