9. Tho­mas Blood och kron­ju­ve­ler­na

Historiens värsta Banditer - - De 10 Största Rånen -

Tho­mas Blood blev känd som ”Man­nen som stal kron­ju­ve­ler­na” och kom ostraf­fat un­dan, dock ut­an att lyc­kas ta någ­ra ju­ve­ler. Blood var en ir­län­da­re, född i County Me­ath år 1618. Han slogs för bå­da si­dor­na i det eng­els­ka in­bör­des­kri­get i 1642, men när han för­sök­te ta över Dublin Cast­le fick han ett pris på sitt hu­vud.

Trots det åter­vän­de Blood år 1670 till Eng­land un­der ett an­nat namn. Han be­stäm­de sig för en vå­gad plan att stjä­la kron­ju­ve­ler­na. De för­va­ra­des i en käl­la­re bakom ett tjockt me­tall­gal­ler i To­wern i Lon­don. Tal­bot Ed­wards var an­sva­rig för att vak­ta dem och bod­de med sin fa­milj pre­cis ovan­för käl­la­ren.

Blood gick för att se på ju­ve­ler­na för­klädd som en präst och blev fort vän med Ed­wards. Ef­ter en kort tid blev de myc­ket go­da vän­ner. Ed­wards ha­de en myc­ket söt dot­ter och blev jät­te­glad när Blood fö­reslog att hon kun­de få träf­fa hans för­mög­na bror­son. 9 maj 1671 kom Blood på be­sök med två män och en man som ut­gav sig för att va­ra hans bror­son. Me­dan bror­so­nen um­gicks med Ed­wards dot­ter vil­le de and­ra i säll­ska­pet gå och tit­ta på kron­ju­ve­ler­na. Ed­wards tog med dem ner till käl­la­ren och lås­te upp dör­ren till rum­met med ju­ve­ler­na. Sam­ti­digt slog Blood ho­nom med­vets­lös med en ham­ma­re och stack ho­nom med sitt svärd.

Me­tall­gall­ret togs bort och bå­de spi­ran och riksäpp­let togs ut. Kro­nan slogs sön­der med en släg­ga och släng­des ner i väs­kan. Spi­ran var för lång för väs­kan så tju­var­na för­sök­te så­ga den itu.

Ed­wards vak­na­de un­der ti­den och bör­ja­de skri­ka ”Mord!” och ”För­rä­de­ri!”. Blood och hans med­brotts­ling­ar släpp­te då spi­ran och för­sök­te fly, men Blood blev ar­re­ste­rad när han för­sök­te läm­na To­wern ge­nom Iron Ga­te.

Kung­en av Eng­land var så pass ro­ad av Bloods miss­lyc­ka­de rån att han be­nå­da­de ho­nom och gav ho­nom land i Ir­land till ett vär­de av 500 pund om året. Det här var en an­sen­lig sum­ma och Blood rör­de sig of­ta bå­de bland so­ci­e­te­ten i Lon­don och i det kung­li­ga ho­vet ef­ter det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.