Gu­den Djing­is

Historiens värsta Banditer - - Erövrare -

Or­det “khan” är en he­ders­be­teck­ning som be­ty­der “härs­ka­re” i Al­taic, en språk­fa­milj som sträc­ker sig över det mon­go­lis­ka ri­ket. År 1206 blev den unga Te­müdjin den en­da po­li­tis­ka och mi­li­tä­ra le­da­ren för de ny­före­na­de no­ma­dis­ka stam­mar­na och fick ti­teln Djing­is khan el­ler “världs­härs­ka­re”. Lik­som de fles­ta mon­go­lis­ka kri­ga­re ut­ö­va­de Djing­is khan en form av scha­ma­nism kal­lad Tengri­ism och till­bed­de en gud som het­te Ko­ko Mong­ke Tengri. När han gavs nam­net Djing­is khan ut­sågs han till den jor­dis­ka re­pre­sen­tan­ten för det­sam­ma. Den­na he­li­ga man­tel gav Djing­is khan den and­li­ga myn­dig­he­ten att sty­ra över mer “ci­vi­li­se­ra­de” na­tio­ner. Djing­is khan pro­kla­me­ra­de of­ta till si­na un­der­så­tar: “En sol i him­len; en her­re på jor­den.” Som en härs­ka­re var han ovän­tat to­le­rant mot and­ra re­li­gi­o­ner, så att mus­li­mer, krist­na och bud­dis­ter kun­de dyr­ka fritt i hans im­pe­ri­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.