NA VI GA T ION P Å TUDOR TI­DEN

Historiens värsta Banditer - - Det Ostindiska Kompaniet -

Även om Tudor­ti­dens sjö­män gär­na fram­ställ­de

sig själ­va som her­rar över ha­ven var de­ras na­vi­ga­tions­verk­tyg gans­ka pri­mi­ti­va. De bygg­de mer el­ler mind­re på kva­li­fi­ce­ra­de giss­ning­ar. Det fanns kar­tor, men de var of­ta inkor­rek­ta ef­tersom myc­ket land och hav fort­fa­ran­de var out­fors­kat. Man an­vän­de kom­pass för att ta ut vä­der­streck och ett in­stru­ment som kal­la­des noctur­nal för att hit­ta rätt bland stjärn­bil­der­na och hål­la koll på tid­vatt­net. Ter­men knop kom­mer från en me­tod att be­räk­na ett far­tygs has­tig­het som ut­veck­la­des un­der Tudor­ti­den. En trä­bit fäs­tes vid ett rep som kas­ta­des över­bord, och så räk­na­de man an­ta­let kno­par på re­pet som pas­se­ra­de en sjö­mans fing­er. And­ra an­vän­de ett timglas med sand för att be­stäm­ma hur många kno­par som pas­se­ra­de

un­der ett visst tidsin­ter­vall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.