10 för­skräck­li­ga pirater

Historiens värsta Banditer - - Pirater -

När det spans­ka tron­följd­s­kri­get när­ma­de sig sitt slut var många brit­tis­ka ka­pa­re i de spans­ka far­vatt­nen täm­li­gen syss­lo­lö­sa. Nu var det slut på de lön­sam­ma stats­fi­nan­si­e­ra­de rä­der­na. Många sjö­män be­slu­ta­de sig då för att an­vän­da si­na skepp och sin be­sätt­ning till en mer du­bi­ös syss­la – sjö­rö­veri. Det fanns ett stort an­tal av des­sa män och kvin­nor i Västin­di­en som bil­da­de en slags sam­man­slut­ning som de kal­la­de ”The Fly­ing Gang”. Sam­man­slut­ning­en styr­des av Ben­ja­min Hor­ni­gold och Hen­ry Jen­nings och be­stod av de lis­ti­gas­te och våld­sam­mas­te buc­kan­jä­rer­na som gick att fram­bringa. De ter­ro­ri­se­ra­de om­rå­det tills Royal Na­vy tog kraft­tag och mer el­ler mind­re åter­ställ­de lä­get. Al­la be­röm­da pirater ingick emel­ler­tid in­te i The Fly­ing Gang, Black Bart var en bland fle­ra som gick sin egen väg och ska­pa­de sitt eget öde.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.