Li­vet på Svartskäggs tid

Historiens värsta Banditer - - Svartskjägg -

Drott­ning An­nas krig

Svartskäggs pi­rat­kar­riär sam­man­föll med det spans­ka trons­följd­s­kri­gets slut. Tu­sen­tals sjö­män be­fri­a­des från sin mi­li­tär­tjänst, vil­ket gjor­de att ett stort an­tal kom­pe­ten­ta men syss­lo­lö­sa sjö­män fanns till­gäng­li­ga när den trans­at­lan­tis­ka ko­lo­ni­a­la sjö­farts­han­deln bör­ja­de blom­ma. Det in­ne­bar att pi­rat­kap­te­ner in­te ha­de pro­blem med att hit­ta ar­bets­kraft.

Pirater som be­skyd­da­re

Pirater be­trak­ta­des of­ta som ha­vens av­skum, men myn­dig­he­ter­nas syn på dem var ibland an­norlun­da. Den eng­els­ka re­ge­ring­en be­trak­ta­de ka­pa­re som blev pirater som en slags in­for­mell ”re­serv­flot­ta”. Kung­lig be­nåd­ning gavs of­ta till pirater och all­män­he­ten var of­ta väl­vil­ligt in­ställ­da till dem.

Kvinn­li­ga pirater

Sjö­rö­veri an­sågs de­fi­ni­tivt va­ra en syss­la för män, vil­ket är skä­let till att de två mest be­röm­da kvinn­li­ga pi­ra­ter­na – An­ne Bon­ny och Ma­ry Re­ad – kläd­de ut sig till män. När de­ras skepp at­tac­ke­ra­des 1720 var de två kvin­nor­na – bort­sett från en en­da man – de en­da som kun­de för­sva­ra det. De öv­ri­ga i be­sätt­ning­en var för ful­la för att slåss.

Li­vet som pi­rat

Li­vet om­bord på ett pi­rat­skepp var allt an­nat än be­kvämt. Be­sätt­ning­ens lo­gi var trång och smut­sig, ma­ten blev snabbt gam­mal och färskvat­ten var en brist­va­ra (vil­ket för­kla­rar var­för så många sjö­män drack rom istäl­let). Stan­dard­fö­da var bland an­nat ”hard tack”, ett slags kex som sjö­män­nen of­ta åt i mörk­ret för att slip­pa se små­kry­pen som lev­de i dem.

Vidskep­lig­het till havs

Pirater och sjö­män var no­to­riskt vid­skep­li­ga. De trod­de att kvin­nor om­bord in­ne­bar otur – vil­ket sä­kert ut­gjor­de ett pro­blem kvin­notju­sa­ren Svartskäggs be­sätt­ning. Man trod­de ock­så att man kun­de fram­kal­la en storm ge­nom att viss­la om­bord och att hål öro­nen bi­drog till bätt­re syn.

i

Svartskäggs be­röm­da skepp var den olag­ligt in­för­skaf­fa­de Qu­een An­ne’s Re­venge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.