”Han sko­na­de sin fi­en­des bäs­ta ryt­ta­re och va­pen­ex­per­ter och tog in dem i sin väx­an­de ar­mé.”

Historiens värsta Banditer - - Erövrare -

För att kun­na kom­mu­ni­ce­ra över tu­sen­tals kilo­me­ter ut­for­ma­de Djing­is khan ett me­del­ti­da “Pon­ny Ex­press”

nät­verk.

fram­åt el­ler bak­åt sam­ti­digt som de red i full fart. De pansar­bry­tan­de pi­lar­na sköts iväg så långt som 320 me­ter.

De mon­go­lis­ka no­ma­der­na be­ta­la­de dy­ra skat­ter i år­hund­ra­den för att fär­das längs Si­den­vä­gen och be­dri­va han­del med ki­ne­ser­na som ha­de sam­lat sto­ra ri­ke­do­mar i form av mat, tek­nik och skatt.

För hans förs­ta sto­ra er­öv­ring, ha­de Djing­is khan sik­tet in­ställt på Xix­ia, ett ki­ne­siskt im­pe­ri­um styrt av Tanguts från Ti­bet.Ef­tersom Xia-för­sva­rar­na var många fler an­vän­de den mon­go­lis­ka ar­mén en fa­vo­rit­tak­tik i form av falsk re­trätt. När Xia-kri­gar­na ja­ga­de mon­go­ler­na vän­ta­de Khan med en spärr­eld av pi­lar.

När Xix­ia ut­lo­va­de lo­ja­li­tet mot mon­go­ler­na, drev Djing­is Khan ös­terut till den myc­ket stör­re Jin-dy­nastin vars star­ka ar­mé be­stå­en­de av 600 000 man var upp­tag­na med att käm­pa mot Song­dy­nastin i sö­der. Den mon­go­lis­ka ar­mén ar­be­ta­de sig en­kelt mot hu­vud­sta­den Zhong­du (nu Beijing) – ki­ne­sis­ka mu­ren var än­nu in­te byggd – men sak­na­de va­pen för att be­fäs­ta sta­den. Som den stra­teg han var sat­te Te­müdjin si­na ar­mé­er fritt att plund­ra mind­re stä­der och för­vär­va­de ki­ne­sis­ka ex­per­ter på be­läg­rings­krig. När mon­go­ler­na åter­vän­de till Zhong­du år 1214 var de be­väp­na­de med ka­ta­pul­ter som kun­de kas­ta 45-ki­los ste­nar el­ler ”bom­ber” av sva­vel­hal­tig pe­tro­le­um som kal­la­des naf­ta. Ef­tersom de var av­skur­na från livs­me­delsim­port svalt in­vå­nar­na i Zhong­du till un­der­kas­tel­se och Khan plund­ra­de dess skat­ter.

Ef­ter att en­kelt ha ta­git kon­trol­len över Ka­raK­hitan väs­ter om Mon­go­li­et dröm­de Djing­is khan om att för­länga sin räck­vidd längs Si­den­vä­gen till he­la Kaspis­ka ha­vet. Det en­da kvar­stå­en­de hind­ret var det mus­lims­ka ri­ket Kh­wa­rezm, styrt av Shah Mu­ham­mad II. Mon­go­ler­na sträck­te ut en säll­synt di­plo­ma­tisk hand, och över­ös­te sha­hen med gå­vor i ut­byte mot en fri han­dels­väg ge­nom de­ras ter­ri­to­ri­er.

Allt det för­änd­ra­des när en di­plo­ma­tisk kon­voj av obe­väp­na­de mon­go­lis­ka köp­män dö­da­des av en av Mu­hamme­ds gu­ver­nö­rer. Djing­is khans svar på den för­rä­dis­ka hand­ling­en kan va­ra en av de mest mor­dis­ka i krigs­hi­sto­ri­ens histo­ria. Den mon­go­lis­ka ar­mén för­de en treå­rig räd av död och för­stö­rel­se som skul­le ta mil­jon­tals liv och ra­de­ra år­hund­ra­den av isla­misk lit­te­ra­tur, konst och kul­tur. I Ur­gench an­vän­de mon­go­ler­na en flod för att drän­ka över­le­van­de

Trots år­hund­ra­den av sö­kan­de har Djing­is khans dol­da grav som ryk­tas in­ne­hål­la ovär­der­li­ga skat­ter

ald­rig hit­tats.

”Djing­is khan åter­vän­de till det mon­go­lis­ka fos­ter­lan­det för att över­va­ka sitt enor­ma im­pe­ri­um.”

och ut­plå­na al­la tec­ken på att där fun­nits en stad. I Balkh ka­pi­tu­le­ra­de hund­ra­tu­sen­tals in­vå­na­re ome­del­bart, de­la­des in i grup­per. Sen mör­da­des de.

Djing­is khan åter­vän­de till det mon­go­lis­ka fos­ter­lan­det för att över­va­ka sitt enor­ma im­pe­ri­um. Han skic­ka­de istäl­let si­na bäs­ta ge­ne­ra­ler på ett forsk­nings­upp­drag runt Kaspis­ka ha­vet, ge­nom Ukrai­na och in i Ryss­land. De eu­ro­pe­is­ka ar­mé­er­na ha­de ald­rig stött på en så­dan fi­en­de, som at­tac­ke­ra­de med alar­me­ran­de has­tig­het och be­räk­nad bru­ta­li­tet. År­tion­den se­na­re, un­der led­ning av Khans barn­barn Ba­tu, åter­vän­de mon­go­ler­na för att eta­ble­ra den Gyl­le­ne Hor­den, som styr­de öst­ra Eu­ro­pa fram till 1500-ta­let.

Djing­is khan lev­de in­te länge nog för att se den ful­la om­fatt­ning­en av sitt själv­till­ver­ka­de im­pe­ri­um. Ef­ter att ha fal­lit från sin häst i strid un­der ett ki­ne­siskt upp­ror dog han av si­na ska­dor år 1227. Hans son­son Kublai Khan fick slut­li­gen he­la Ki­na un­der mon­go­lisk kon­troll och ska­pa­de det störs­ta im­pe­ri­um värl­den nå­gon­sin skå­dat. Djing­is khan må ha läm­nat ett arv av nå­de­lös bru­ta­li­tet, men han öpp­na­de även upp för det förs­ta sto­ra han­dels- och kul­tur­ut­by­tet mel­lan öst och väst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.