Dra­ken over ha­ven

Span­jo­rer­na ha­de seg­lat runt jor­den fle­ra de­cen­ni­er ti­di­ga­re men den eng­els­ke upp­täc­ka­ren Fran­cis Dra­ke ho­ta­de de­ras fram­gång.

Historiens värsta Banditer - - Erövrare -

För många histo­ri­ker är

Sir Fran­cis Dra­ke själ­va för­kropps­li­gan­det av de seg­rar som Tudor­ti­dens Eng­land vann. Men Dra­ke var en gans­ka oty­pisk hjäl­te för sin tid. Ing­en är rik­tigt sä­ker på när han föd­des och han kom från en me­del­måt­tig fa­milj, äldst av tolv sö­ner. Hans pap­pa var bon­de. När den ka­tols­ka drott­ning­en Ma­ry bör­ja­de för­föl­ja pro­te­stan­ter flyd­de fa­mil­jen från De­vonshi­re till Kent. Det ver­ka­de som om ödet självt vil­le pla­ce­ra Dra­ke på ett far­tyg för där fick han bör­ja som skepps­lär­ling hos en gran­ne till fa­mil­jen. När den gam­le barn­lö­se sjö­mannen dog fick älsk­ling­se­le­ven Dra­ke är­va hans båt.

På 1560-ta­let fö­re­tog den unge Dra­ke fle­ra re­sor

till Afri­ka. Där fång­a­de han sla­var som han sål­de i Nya Spa­ni­en. Det­ta stred mot spansk lag och 1568 fång­a­des hans flot­ta i en fäl­la av span­jo­rer­na vid den mex­i­kans­ka ham­nen San Ju­an de Ulua. Även om Dra­ke själv lyc­ka­des rym­ma blev fle­ra ur hans be­sätt­ning dö­da­de. Den­na hän­del­se in­g­jöt ett livs­långt hat hos Dra­ke mot den spans­ka kro­nan.

År 1572 fick han fri­brev från drott­ning Eli­za­beth och ha­de allt­så rät­ten att ka­pa ut­länds­ka far­tyg. Han be­stäm­de sig för att plund­ra al­la spans­ka far­tyg som kom i hans väg. Sär­skilt sik­ta­de han in sig på väl­bär­ga­de spans­ka ham­nar och bo­sätt­ning­ar som han an­föll och plund­ra­de på så myc­ket guld och sil­ver som gick att las­ta. Vid ett till­fäl­le upp­täck­te Dra­ke att han ha­de mer guld än han kun­de fors­la hem och be­stäm­de

sig för att grä­va ner det istäl­let och häm­ta det vid ett se­na­re till­fäl­le. Det var in­te den en­da lik­he­ten mel­lan Dra­ke och pirater. Även om man i Eng­land be­trak­ta­de Dra­ke som en väle­ta­ble­rad och re­spek­te­rad upp­täcks­re­san­de och ut­fors­ka­re var det­ta in­te fal­let i Spa­ni­en. För span­jo­rer­na, vars far­tyg han ha­de plund­rat, fram­stod Dra­ke som en blod­törs­tig fi­gur att fruk­ta. Han fick till och med smek­nam­net ”El Dra­que” – Dra­ken.

Dra­ke el­ler in­te, hans djär­va och ex­tremt lön­sam­ma re­sor ha­de gjort in­tryck på drott­ning­en, Eli­za­beth I. Även­ty­ra­ren Dra­ke för­kropps­li­ga­de just den eng­els­ka pi­on­jä­ran­da hon tyck­te att hen­nes land be­höv­de för att bli en stor­makt. År 1577 skic­ka­de hon ut Dra­ke på en ex­pe­di­tion rik­tad mot span­jo­rer­na på Sy­da­me­ri­kas Stil­la­havs­kust. Han gjor­de plund­rings­rä­der mot spans­ka bo­sätt­ning­ar på sitt van­li­ga hän­syns­lö­sa vis och fort­sat­te se­dan med att ka­pa spans­ka far­tyg längs Chi­les och Pe­rus kus­ter. Se­dan land­steg han i Ka­li­for­ni­en och häv­da­de sin drott­nings över­hög­het över des­sa sto­ra främ­man­de land­om­rå­den.

Re­san fort­sat­te ge­nom In­dis­ka Oce­a­nen och när han slut­li­gen åter­kom till Eng­land den 26 sep­tem­ber 1580 var han den förs­te eng­els­man­nen nå­gon­sin som gjort en världs­om­seg­ling. Det­ta för­nöj­de drott­ning­en nå­got oer­hört, men hon blev än­nu gla­da­re av al­la ju­ve­ler han gav hen­ne. För att för­o­läm­pa kung­en av Spa­ni­en åt hon mid­dag om­bord på hans far­tyg, gav ho­nom en av si­na eg­na ju­ve­ler och ut­nämn­de ho­nom till rid­da­re.

Dra­kes enor­ma fram­gång­ar på Spa­ni­ens be­kost­nad slu­ta­de in­te där för 1588 blev han ut­nämnd till vicea­mi­ral över flot­tan. När 130 far­tyg ur den spans­ka ar­ma­dan gick över Eng­els­ka ka­na­len såg han det som ett nö­je att slå till­ba­ka dem. Nu var han in­te ba­ra en väl­bär­gad världs­om­seg­la­re och drott­ning­ens fa­vo­rit ut­an ock­så en krigs­hjäl­te.

Men 1596 var det slut på hans go­da tur. Drott­ning­en be­gär­de att han skul­le ryc­ka ut mot är­ke­fi­en­den Spa­ni­en än­nu en gång och när han skul­le plund­ra spans­ka skat­ter i Pa­na­ma fick Dra­ke dy­sen­te­ri och dog. Hans lik la­des i en kis­ta av bly och kas­ta­des i ha­vet. Dra­kes arv be­står och än i den­na dag för­sö­ker dy­ka­re att hit­ta hans kis­ta. Dra­ke led­de det eli­za­bet­hans­ka Eng­land till se­ger på ha­ven.

42361

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.