”Ca­li­co” Jack Rack­ham

Historiens värsta Banditer - - 10 Förskräckliga Pirater -

Na­tio­na­li­tet: Britt

Född: 1682 Död: 1720

Jack Rack­ham är mest be­römd för sin flag­ga, Jol­ly Ro­ger, och för att hans be­sätt­ning be­stod av bå­de män och kvin­nor. Han bör­ja­de byg­ga sin pi­rat­kar­riär un­der my­te­ri­et mot Char­les Va­ne som för­lo­ra­de sin be­sätt­nings för­tro­en­de när han väg­ra­de att an­fal­la ett franskt skepp. När han här­ja­de runt i Nassau träf­fa­de Rack­ham på An­ne Bon­ny och in­led­de en af­fär. De två gav sig ut på ha­ven och re­kry­te­ra­de fri­vil­li­ga från far­ty­gen de at­tac­ke­ra­de. Ef­ter ett in­ten­sivt dryc­ke­slag i hamn be­slag­togs Rack­hams skepp och han själv skic­ka­des till Port Royal för att ding­la i sna­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.