8. He­li­kop­ter­rå­net i Väst­ber­ga

Historiens värsta Banditer - - De 10 Största Rånen -

Kanske ett av de mest fil­mis­ka rå­nen i histo­ri­en är det te­a­tra­lis­ka he­li­kop­ter­rå­net i Väst­ber­ga. He­li­kop­ter Bell 206 Jet Rang­er stals från Rosla­gens he­li­kop­ter­flyg­plats i Norr­täl­je och kloc­kan fem på mor­go­nen an­län­de rå­nar­na till vär­de­de­pån G4S Cash Ser­vices. En bom­battrapp ha­de pla­ce­rats på po­li­sens he­li­kop­ter­bas och fo­tang­lar i väst­ber­ga­om­rå­det hind­ra­de po­li­sen från att ryc­ka ut.

Tre el­ler fy­ra per­so­ner sat­tes ner på ta­ket av vär­de­de­pån, där de slog sön­der ett föns­ter med en släg­ga i den py­ra­mid­for­ma­de tak­lan­ter­ni­nen och his­sa­de ner sig i bygg­na­den. De de­to­ne­ra­de spräng­ladd­ning­ar för att kom­ma in i val­ven. Peng­a­säc­kar las­ta­des se­dan upp till he­li­kop­tern som stod på ta­ket med mo­torn på tom­gång.

En kvart se­na­re kom de förs­ta po­li­ser­na och spär­ra­de av om­rå­det runt vär­de­de­pån, men de var tvung­na att in­vän­ta för­stärk­ning­ar in­nan de kun­de gå in och ar­re­ste­ra bo­var­na. De fick in­te hel­ler tillå­tel­se att skju­ta ver­kan­s­eld mot he­li­kop­tern av fa­ra för all­män­he­tens sä­ker­het.

Någ­ra mi­nu­ter se­na­re lyf­te he­li­kop­tern med al­la rå­nar­na och de­ras stöld­gods om­bord, och de flög obe­hind­ra­de iväg från plat­sen. En Jas 39 Gri­pen stod re­do att föl­ja ef­ter dem, men ef­tersom brot­tet var en po­li­siär frå­ga blan­da­des in­te mi­li­tä­ren in.

Rå­nar­na över­gav se­dan he­li­kop­tern i ett skogs­bryn på ett fält mel­lan Skav­lö­tens mo­tions­spår och Rön­ninge by – den hit­ta­des av po­li­sen kloc­kan 8.

By­tet blev to­talt 39 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.