Li­vet i me­del­ti­da Mon­go­li­et …

Historiens värsta Banditer - - Djingis Khan -

Stampro­ble­ma­tik

Te­müdjin, poj­ken som skul­le bli Djing­is khan, föd­des i ett våld­samt no­ma­diskt sam­häl­le där stri­dan­de stam­mar el­ler kon­fe­de­ra­tio­ner rä­da­de och plund­ra­de varand­ra i en hän­syns­lös cy­kel av hämnd och svek. Djing­is khans förs­ta sto­ra pre­sta­tion var att för­e­na des­sa stam­mar un­der en mon­go­lisk flag­ga.

Li­vet på häst­ryg­gen

Mon­go­lis­ka barn lär­de sig att ri­da så fort de kun­de gå. I no­ma­disk mon­go­lisk kul­tur var häs­tar mer än ett trans­port­sätt, de var föl­je­sla­ga­re vid jakt, krigs­ma­ski­ner och, i de­spe­ra­ta ti­der, till och med mat. Mar­co Po­lo rap­por­te­ra­de att sväl­tan­de mon­go­lis­ka kri­ga­re drack si­na häs­tars blod för att få i sig nä­ring.

Star­ka kvin­nor

Djing­is khans mor Hö­elun och fru Byr­te är ex­em­pel på star­ka mon­go­lis­ka kvin­nor som in­te ba­ra för­vän­ta­des upp­fost­ra bar­nen, ta hand om bo­skap och la­ga mat, ut­an ock­så ploc­ka upp pi­lar ef­ter stri­der och dö­da ska­da­de fi­en­der. Djing­is khans dot­ter blev ock­så en tuff mi­li­tär le­da­re.

Mo­ral­ko­dex

Djing­is khan, som högs­ta le­da­re för mon­go­ler­na, var ock­så de­ras högs­ta lag­stif­ta­re. Han skrev även ”Yas­sa” (en sam­ling ned­skriv­na la­gar) som en gui­de till mon­go­liskt be­te­en­de. Des­sa reg­ler straf­fa­de lögn, stöld och äk­ten­skap ge­nom död och främ­ja­de öd­mjuk­het och re­spekt för al­la re­li­gi­o­ner.

An­ti-ci­vi­li­sa­tion

Djing­is khan var en no­mad he­la sitt liv och väg­ra­de att eta­ble­ra en hu­vud­stad för mon­go­ler­na. Mon­go­lis­ka ar­mé­er tog ing­en hän­syn till ci­vi­li­sa­tio­nen, de plund­ra­de och brän­de ovär­der­li­ga bib­li­o­tek och kul­turskat­ter i he­la den isla­mis­ka värl­den.

Nöd­vän­digt med våld

Djing­is khans krigs­lik­nan­de sätt drevs li­ka myc­ket av eko­no­misk nöd­vän­dig­het som av makt­be­gär och ter­ri­to­ri­um. I takt med att den mon­go­lis­ka be­folk­ning­en väx­te blev mat och re­sur­ser knap­pa och år 1211 at­tac­ke­ra­de hans styr­kor Jin­dy­nastin i nor­ra Ki­na för att plund­ra de­ras rik­li­ga ris­fält.

Mon­go­ler­na er­öv­ra­de fäst­ning­en Kha­ra Kho­to år 1226 och an­vän­de den­nes 3,7 m tjoc­ka väg­gar för att avvär­ja fi­en­der tills Ki­nas Ming­dy­nasti bröt vat­ten­för­sörj­ning­en 1372.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.