Kap­ten Wil­li­am Kidd från ka­pa­re till pi­rat

Kap­ten Kidd är tvek­löst en av värl­dens mest kän­da pirater. Var det ett po­li­tiskt spel som slut­li­gen fick ho­nom på fall?

Historiens värsta Banditer - - Pirater -

Sa­ker och ting gick in­te kap­ten Wil­li­am Kidds väg. Han var en ka­pa­re som stod i be­grepp att bli pi­rat. Med stöd från her­rar i Eng­lands öv­re skikt, bland and­ra kung Wil­li­am III (med löf­te om 10 pro­cent av by­tet), ha­de Kidd gett sig ut till havs på skep­pet Ad­ven­tu­re Gal­ley i av­sikt att till­fång­a­ta pirater, lag­lö­sa och sjö­rö­va­re. Fy­ra ökän­da namn om­nämn­des i kung­ens upp­drag från 11 de­cem­ber 1695: Tho­mas Tew, Tho­mas Wa­ke, Wil­li­am Ma­ze och John Ire­land. Des­sa pirater hem­sök­te se­gel­rut­ter­na i In­dis­ka oce­a­nen. Tack va­re ett kapar­brev stod det Kidd fritt att plund­ra al­la frans­ka han­dels­far­tyg som kor­sa­de hans väg un­der upp­dra­get.

Trots det­ta gick må­nad ef­ter må­nad ut­an fram­gång­ar. Ad­ven­tu­re Gal­ley som var be­styc­kad med 34 ka­no­ner var i stort be­hov av att re­pa­re­ras och be­sätt­ning­ens tå­la­mod blev allt mer på­frestat. Att Kidd ha­de fle­ra märk­li­ga per­son­lig­hets­drag gjor­de in­te si­tu­a­tio­nen bätt­re. Han an­sågs va­ra ar­ro­gant. En duk­tig sjö­man men med ty­ran­niska drag vars själv­upp­ta­gen­het ir­ri­te­ra­de al­la han möt­te som be­fann sig un­der ho­nom i so­ci­al sta­tus. En frakt­mäk­la­re i den In­dis­ka hamn­sta­den Kar­war vitt­na­de om Kidds gräl­sju­ka na­tur och stän­di­ga kon­flik­ter med be­sätt­ning­en. Han be­skrev kap­te­nen som ”en väl­digt kraft­full man som brå­ka­de med sin be­sätt­ning om all­ting, of­ta ro­pa­de ef­ter si­na pi­sto­ler och ho­ta­de al­la som in­te höll med ho­nom med att han skul­le kros­sa de­ras hu­vu­den, vil­ket fick al­la att av­sky ho­nom”.

En rad fel­be­räk­ning­ar (gäl­lan­de bå­de be­slut och hand­ling­ar) för­seg­la­de hans öde och gjor­de ho­nom till en av de mest ökän­da pi­ra­ter­na nå­gon­sin. Tack va­re sitt stöd från väl­bär­ga­de per­so­ner i New York och Eng­land trod­de Kidd att han ha­de ett visst mått av be­skydd. Men att plöts­ligt bör­ja äg­na sig åt pi­rat­li­vet var ett märk­ligt be­te­en­de – än i dag vet man in­te hur han re­so­ne­ra­de. Det kan ha be­rott på fle­ra sam­ver­kan­de fak­to­rer sna­ra­re än ett en­skilt skäl. Kidd spor­ra­des möj­li­gen av sin be­sätt­ning som myc­ket väl kun­de ha sku­rit hal­sen av ho­nom om lä­get in­te för­bätt­ra­des snart. Men han in­såg in­te att så snart ny­he­ter­na om hans pi­ra­tak­ti­vi­te­ter nåd­de hamn­stä­der­na i In­dis­ka oce­a­nen, och vi­da­re till ho­vet, skul­le ka­par­syn­di­ka­tet – vil­kas skepp han

”Kidds själv­upp­ta­gen­het ir­ri­te­ra­de al­la han möt­te som be­fann sig un­der ho­nom i so­ci­al sta­tus.”

Pi­rat­le­gen­den Wil­li­am Kidd föd­des 1645 i Skott­land. 1689 gick han till sjöss som ka­pa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.