Spans­ka dol­lar

Historiens värsta Banditer - - Pirater -

Tack va­re på­hit­ta­de histo­ri­er som Skatt­kam­marön as­so­ci­e­rar man of­ta pi­ra­ter­nas guld­ål­der med ner­gräv­da skat­ter. Men det finns inga be­vis på att Svartskägg nå­gon­sin gräv­de ner någ­ra ri­ke­do­mar och ing­et som har grävts upp – vra­ket ef­ter Qu­een An­ne’s Re­venge un­dan­ta­get – har nå­gon­sin kopp­lats till ho­nom. Den en­da pi­rat som man med sä­ker­het vet gräv­de ner nå­got var Wil­li­am Kidd som seg­la­de på ha­ven långt in­nan Svartskägg. Men det har in­te hej­dat för­hopp­nings­ful­la skattjä­ga­re från att fin­kam­ma Ca­ro­li­nas kust – för sä­ker­hets skull.

By­tet som Svartskägg och hans li­kar la­de be­slag på be­stod sna­ra­re av för­gäng­ligt gods som ka­kao och rom än de kis­tor med sil­ver och guld som åter­kom­mer i my­ter­na och le­gen­der­na. De fles­ta var med­vet­na om det ut­bred­da sjö­rö­veri­et och in­såg att det var ris­ka­belt att trans­por­ta vär­de­fullt gods till havs.

En­ligt le­gen­den till­ver­ka­des en sil­ver­kalk av Svartskägg­s kra­ni­um. En do­ma­re i 1930-ta­lets Ca­ro­li­na påstod sig ha druc­kit ur den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.