Så möt­te Bil­ly the Kid sitt öde

Hur det gick till när Pat Gar­rett skic­ka­de Bil­ly the Kid in i dö­den.

Historiens värsta Banditer - - Jakten På Billy The Kid -

23:55, 14 ju­li 1881

Bil­ly the Kid finns i ett av de fall­fär­di­ga hu­sen på Pe­ter Max­wells ägor när han blir hung­rig, tar en kniv och går över till Max­wells hus för att skä­ra upp li­te kött att äta.

00:00, 15 ju­li 1881

Gar­rett är re­dan in­ne i hu­set och går till sov­rum­met för att pra­ta med Max­well och för­hö­ra sig om var den­ne hål­ler hus. Han sit­ter på en stol vid säng­ens hu­vud­än­de.

00:04

Gar­retts kum­pa­ner är ut­an­för när Bil­ly the Kid går för­bi, men de vet in­te hur han ser ut och de hör att per­so­nen ta­lar fly­tan­de spans­ka med någ­ra mex­i­ka­ner och miss­tän­ker ald­rig att det är han.

00:05

Bil­ly the Kid går in i hu­set. Han är bar­fo­ta och har in­te sin Stet­s­on­hatt på sig. Det är mörkt och Gar­rett kän­ner in­te igen ho­nom. Gar­rett stel­nar till när Max­well vis­kar till ho­nom att det är Bil­ly.

00:05:05

När Bil­ly the Kid när­mar sig Max­well ur­skil­jer han ge­stal­ten i sto­len. Gar­rett drar sitt va­pen och Bil­ly tre­var sam­ti­digt ef­ter sitt och vis­kar for his own re­vol­ver, asking: ”Qu­i­en es? ” (Vem är det?)

00:05:06

En bråk­dels se­kund se­na­re har Gar­ret av­los­sat ett skott och kas­tat sig ner på gol­vet för att skju­ta igen, men det var en full­träff. Bil­ly the Kid sjun­ker ner på gol­vet och drar sin sista suck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.