LAG OCH ORD­NING I VIL­DA VÄS­TERN

Fanns det verk­li­gen nå­gon rätt­vi­sa i Vil­da väs­tern?

Historiens värsta Banditer - - Wyatt Earps Vilda Västern -

USA:s gräns var oer­hört lång och det fanns ing­en stan­dar­di­se­rad in­sti­tu­tion som kun­de upp­rätt­hål­la lag och ord­ning i gräns­trak­ter­na, det vill sä­ga Vil­da väs­tern. Kri­mi­nel­la ha­de go­da möj­lig­he­ter att rå­na ny­byg­gar­fa­mil­jer, me­dan la­gens få­ta­li­ga väk­ta­re ha­de svårt att spå­ra och lag­fö­ra dem, och än mind­re kun­de de läg­ga fram kon­kre­ta be­vis som höll i en rät­te­gång. I ett så­dant kli­mat blomst­ra­de ökän­da cow­boy­er som Jesse Ja­mes, Bil­ly the Kid och Butch Cas­si­dy.

Re­sul­ta­tet av all den­na lag­lös­het och brist på auk­to­ri­tet gjor­de att många tog la­gen i eg­na hän­der – som i Wy­att Earps straff­ex­pe­di­tion – ef­tersom la­gen up­pen­bar­li­gen in­te kun­de be­käm­pa de lag­lö­sa, och drevs till yt­ter­lig­he­ter. Det ska­pa­de en kul­tur av blods­fej­der, pri­sjä­ga­re och hämndak­tio­ner, där ri­va­li­se­ran­de grup­per tu­ra­des om att ut­krä­va hämnd av varand­ra. Den na­tur­li­ga kon­se­kven­sen av det­ta im­pro­vi­se­ra­de och god­tyck­li­ga rätts­sy­stem var att det of­ta led­de till våld som be­tal­ning för en­bart upp­lev­da hot, in­te för kon­kre­ta brott. Straf­fet för den som la­gens fö­re­trä­da­re el­ler de lag­lö­sa fick tag på var dö­den, van­li­gen ge­nom skjut­ning el­ler häng­ning.

Grän­sen mel­lan gott och ont, straff och över­grepp, var otyd­lig. Lag­lö­sa i en del­stat kun­de bli re­spek­te­ra­de som la­gens väk­ta­re i en an­nan

Sheriffer, som of­ta por­trät­te­ras som dyg­de­möns­ter på film, var of­ta fö­re det­ta lags­lö­sa som fått sin post ge­nom våld och hot, ung­e­fär som me­del­ti­da adels­män.

Det var först när USA blev till­räck­ligt ut­veck­lat för att eta­ble­ra ett verk­ligt fe­de­ralt sy­stem för lag och ord­ning i slu­tet av 1800-ta­let som häst­tju­var, stråtrö­va­re, du­el­lan­ter och bo­skaps­tju­var kun­de be­käm­pas ef­fek­tivt.

En häst­tjuv hängs i Vil­da väs­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.