Vi­to Ge­no­ve­se

Historiens värsta Banditer - - Världens Mest Beryktade Gangstrar -

FÖDD: 27 NO­VEM­BER 1897 FÖRS­TA DOKUMENTER­ADE BROTT: BROTT MOT VAPENLAGEN, 1917 GÄNG: THE SYNDICATE, GENOVESEFA­MILJEN DÖD: 14 FEB­RU­A­RI 1969, HJÄRTSTILL­ESTÅND

EN AM­BI­TIÖS DUBBELSPEL­ARE

Se­na­re i li­vet skul­le han bli känd som Don Vi­to. Men långt in­nan han och hans kum­pan och kon­spi­ra­tions­kol­le­ga Car­lo Gam­bi­no be­stäm­de sig för att gö­ra sig av med nå­gon av si­na gam­la kum­pa­ner, var ”The Don” en av Lucky Lu­ci­a­nos lo­ja­la un­der­så­tar och al­li­e­ra­de. Un­der åren 1930–31 här­ja­de Castel­lam­ma­re­se­k­ri­gen mel­lan två av New Yorks maf­fi­a­fa­mil­jer. Den blo­di­ga fej­den gav Vi­to Ge­no­ve­se an­led­ning att le­va ut sin be­nä­gen­het för våld. Han fick ock­så chan­sen att verk­stäl­la en tvåstegs-”pa­lats­re­vo­lu­tion” som för­änd­ra­de den und­re värl­den för all­tid. Till­sam­mans med Lucky Lu­ci­a­no, Frank Costel­lo och en hand­full and­ra kri­mi­nel­la topp­spe­la­re, sat­sa­de han på bå­da la­gen i gangs­ter­kri­gen. Han var verk­sam tills varen­da ”Mu­sta­che Pe­te” (smek­namn på de ur­sprung­li­ga, si­ci­li­ans­ke maf­fi­a­med­lem­mar­na som kom till USA de­cen­ni­er­na ef­ter 1900) ha­de bli­vit eli­mi­ne­ra­de. In­nan ut­gång­en av 1932 var det en helt ny grupp kri­mi­nel­la su­per­stjär­nor som styr­de den or­ga­ni­se­ra­de brotts­lig­he­ten. Men, ef­tersom am­bi­tion var stör­re än he­dern, skul­le Ge­no­ve­se bli över­hu­vud för sin egen maf­fi­a­fa­milj. Ett skif­te i den und­re värl­den på 50-ta­let gav Vi­to till­fäl­let han ha­de vän­tat på. Lu­ci­a­no ha­de levt i ex­il i Ita­li­en i näs­tan tio år, så me­dan kat­ten var bor­ta, dan­sa­de råt­tor­na på bor­det. Till­sam­mans med and­ra be­trod­da maf­fi­a­med­lem­mar fun­ge­ra­de han som boss för fa­mil­jen Lu­ci­a­no och av­lägs­na­de Frank Costel­lo från tro­nen. Vi­to såg ock­så till att få bort fa­mil­jen Mang­anos över­hu­vud, Al­bert Anas­ta­sia. Car­lo Gam­bi­no skul­le över­ta fa­mil­jen Mang­ano och såg till att fa­mil­je­nam­net blev änd­rat. Ge­no­ve­se fick snart det er­kän­nan­de han så gär­na vil­le ha – dessvär­re drog han även till sig upp­märk­sam­het från fe­de­ra­la myn­dig­he­ter – vid eta­ble­ring­en av ett om­fat­tan­de nar­ko­ti­ka­nät­verk. Det var ock­så drog­verk­sam­he­ten som i slu­tet av 1959 fick ho­nom fängs­lad. Av allt att dö­ma fort­sat­te han att ut­ö­va makt från cel­len där han ska ha be­ord­rat fle­ra mord på gam­la vän­ner och nya fi­en­der. Han dog bakom gal­ler 1969.

”Ge­no­ve­ses sto­ra nar­ko­ti­ka­nät­verk gav ho­nom ett ryk­te ti­digt.”

John Got­ti ler brett i viss­het om att an­kla­gel­ser­na in­te kan fäl­la ho­nom

Ge­no­ve­se ham­na­de i fäng­el­se på grund av nar­ko­ti­ka­nät­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.