Car­lo Gam­bi­no

ATT LU­RA EN LURENDREJA­RE

Historiens värsta Banditer - - Gangstrar -

FÖDD: 24 AU­GUSTI 1902 FÖRS­TA DOKUMENTER­ADE BROTT: OKÄNT GÄNG: D’AQUILA GANG, MANG­ANO FAMILY, GAM­BI­NO FAMILY DÖD: 15 OK­TO­BER 1976, HJÄRTSVIKT

Gam­bi­no var ett le­van­de ex­em­pel på att ske­net kan be­dra. Han lev­de ett nöj­samt liv, ta­la­de in­te gär­na in­för folk, och po­li­ser­na som ut­red­de ho­nom ha­de ing­et skäl att miss­tän­ka att det dol­de sig ett maf­fi­a­mons­ter bakom den an­sed­da fa­sa­den. Han kom till USA som il­le­gal in­vand­ra­re och när han gick av Ame­ri­ka­bå­ten klev han rakt in i en väle­ta­ble­rad gangs­ter­fa­milj – tack va­re släkt­ning­ar i fa­mil­jen Castel­la­no. Han döm­des ba­ra en en­da gång, för skat­te­brott – 1937, men den­na gans­ka obe­tyd­li­ga dom blev upp­hävd. Gam­bi­no ska emel­ler­tid ha stått bakom en rad bru­ta­la ”sa­ne­ring­ar” un­der sitt liv.

1969 be­trak­ta­de FBI Gam­bi­no som den störs­ta maf­fi­a­med­lem­men in­om ame­ri­kansk or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het och åklagar­myn­dig­he­ten kun­de änt­li­gen åta­la ho­nom för bort­rö­van­de. Re­ge­ring­en skul­le de­por­te­ra den il­le­ga­la im­mi­gran­ten, ett be­slut som blev fast­ställt av högs­ta dom­sto­len. Gam­bi­nos häl­sa var emel­ler­tid så då­lig att han 1976 dog från ut­vis­nings­ho­tet.

Det är en all­män upp­fatt­ning att Gam­bi­nos väg till maf­fi­a­top­pen fick fart tack va­re en sam­man­svär­jel­se med Vi­to Ge­no­ve­se. De två be­stäm­de i slu­tet av 50-ta­let att de skul­le ta över fa­mil­jer­na Mang­ano och Lu­ci­a­no, men många tror att Gam­bi­no vid en se­na­re tid­punkt för­de Don Vi­to bakom lju­set. In­tres­sant nog var Gam­bi­no den en­da maf­fi­a­bos­sen som var när­va­ran­de på Lucky Lu­ci­a­nos be­grav­ning 1962. På sin egen döds­bädd tog Gam­bi­no ett be­slut som skul­le änd­ra fa­mil­jens kurs för all­tid: Han val­de Paul Castel­la­no som sin ef­ter­trä­da­re. Den här ut­näm­ning­en choc­ka­de och ir­ri­te­ra­de en an­nan upp­kom­ling, näm­li­gen John Got­ti. Det skul­le ta yt­ter­li­ga­re tio år in­nan Don Car­los på­ståd­da då­li­ga val ord­na­des upp och då ska­pa­de maf­fi­an stör­re ru­bri­ker än nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.