Al­ber­tA­nas­ta­sia

RIKSBÖDELN

Historiens värsta Banditer - - Världens Mest Beryktade Gangstrar -

FÖDD: 26 SEP­TEM­BER 1902 FÖRS­TA DOKUMENTER­ADE BROTT: MORD, 1921 GÄNG: FA­MIL­JEN MANG­ANO DÖD: 25 OK­TO­BER 1957, SKJU­TEN OCH DÖ­DAD I EN FRISÖRSTOL

Histo­ri­en kän­ner ho­nom un­der två illa­vars­lan­de namn: ”Den gal­na hatt­ma­ka­ren” och ”Riksbödeln”. Bå­da nam­nen pas­sa­de bra på man­nen som ha­de den di­rek­ta kon­trol­len över maf­fi­ans mest blod­törs­ti­ga mör­dar­gäng, bäst känt som Mur­der, Inc. Al­bert Anas­ta­sia ha­de inga skrup­ler kring att an­vän­da bru­talt våld för att se till att maf­fi­an fick det som den vil­le, och – vid en­sta­ka till­fäl­len – för att skaf­fa sig per­son­lig makt. Många myste­ri­er är knut­na till Anas­ta­si­as roll i den und­re värl­den. Även om han själv var en av höj­dar­na i ”av­del­ning­en för våld och mord”, blev han ald­rig åta­lad för sitt sam­rö­re med or­ga­ni­sa­tio­nen un­der de många för­hö­ren, ut­red­ning­ar­na och rät­te­gång­ar­na på 40-ta­let. En av or­sa­ker­na till att Anas­ta­sia slank ur la­gens långa arms grepp, var att åkla­ga­rens stjärn­vitt­ne, Abe Re­les, hop­pa­de från sjät­te vå­ning­en och rätt ned i ga­tan.

Un­der Ke­fau­ver­för­hö­ren i bör­jan av 50-ta­let blev ti­di­ga­re stats­ad­vo­ka­ten Wil­li­am O’Dwy­er ut­frå­gad om hur Re­les kun­de dö på en så – för Anas­ta­sia – gynn­sam tid­punkt, och var­för in­te maf­fi­a­med­lem­men åta­la­des oav­sett. O’Dwy­er med­gav att Anas­ta­sia var en cen­tral fi­gur in­om Mur­der, Inc.: ”Han var betrodd varten­da be­ställ­nings­mord”, men ef­ter att al­la som kun­de vitt­na mot ho­nom an­ting­en ha­de rå­kat ut för ond bråd död el­ler var spår­löst för­svun­na, var fal­let så för­sva­gat att åkla­gar­na val­de att släp­pa det.

Även Al­bert själv blev kal­lad till för­hör. Han ställ­de tro­fast upp dag ef­ter dag och vän­ta­de tål­mo­digt på si­na tim­mar fram­för kom­mit­tén. Så, den 21 mars 1951, när det änt­li­gen var riks­bö­delns tur att stå fram­för se­na­to­rer­na, blev han läg­ligt in­lagd på sjuk­hus. Det var sjuk­hu­sets per­so­nal som med­de­la­de att han bli­vit in­lagd, men de vil­le in­te gå in på de­tal­jer om an­led­ning­en. En an­teck­ning över­läm­na­des av Anas­ta­si­as lä­ka­re till kom­mit­tén, un­der­strök att det var ”omöj­ligt” för Al­bert att stå an­sik­te mot an­sik­te med se­na­to­rer­na.

Vad var det för en hemsk och akut sjuk­dom ”Den gal­na hatt­ma­ka­ren” ha­de fått? ”Ögo­nin­flam­ma­tion”, sa lä­ka­ren. Det vi­sa­de sig allt­så att böd­lar­nas bö­del ha­de gått i däck av en gans­ka van­lig ögon­ka­tarr. Han ha­de sä­kert en gång i ti­den kun­nat kla­rat sig ur fäl­lan, men maf­fi­ans tå­la­mod var slut. Av or­sa­ker som än­nu är okla­ra, blev Al­bert Anas­ta­sia skju­ten och dö­dad av maske­ra­de an­gri­pa­re me­dan han fick sin re­gel­bund­na hår­vård hos en fri­sörsa­long på Man­hat­tan 1957.

Al­bert Anas­ta­sia skyll­de på en ögo­nin­flam­ma­tion för att slip­pa un­dan Ke­fau­ver-för­hö­ren.

Frank Costel­lo över­lev­de ett miss­lyc­kat at­ten­tat 1957.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.