NA­TIO­NEL­LA SYN­DI­KA­TET

Historiens värsta Banditer - - Benjamin “bugsy” Siegel -

de skul­le be­skyd­da Syn­di­ka­tet som en­het, ha­de si­na eg­na mo­tiv för vad de gjor­de. Till ex­em­pel Moe Da­litz från Cle­ve­land, som var en av många maf­fi­a­med­lem­mar som Bugsys äls­ka­rin­na Vir­gi­nia Hill ti­di­ga­re ha­de haft ”ar­range­mang” med, och han ska fort­fa­ran­de ha hyst var­ma käns­lor för hen­ne. Vir­gi­nia Hill var in­te li­ka väl an­sedd hos al­la. ”Det var nå­got mer än kost­na­der­na el­ler för­se­ning­ar­na som plå­ga­de ho­nom”, sa Doc Sta­cher då han tänk­te till­ba­ka på Syn­di­ka­tets in­ve­ste­rings­kval. ”Vir­gi­nia Hill flög re­gel­bun­det till Zürich. Det sas att hon ha­de satt in cir­ka en mil­jon på ett kon­to.”

Ing­et av det här var till Bugsys för­del när det gick ut­för för The Fla­min­go. Tvärtom. Ab­ner ”Lon­gy” Zwill­man, även kal­lad ”New Jer­seys Al Ca­po­ne”, gick sam­man med Mey­er Lan­sky för att be­skyd­da Bug­sy så länge de kun­de. Men till sy­ven­de och sist, när allt var upp­kla­rat, så var det kri­mi­nel­la na­tio­nel­la syn­di­ka­tet den vik­ti­gas­te bi­drags­gi­va­ren till The Fla­min­go.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.