BOOKIETRUB­BEL

Historiens värsta Banditer - - Gangstrar -

Då ut­giftstryc­ket näs­tan blev out­härd­ligt för Bug­sy för­sök­te han dub­ble­ra kost­na­den för abon­nents­tjäns­ter över te­le­nä­tet, så att han kun­de hå­va in li­te snab­ba peng­ar för att be­ta­la av den oö­ver­stig­li­ga skul­den. Det är ett möj­ligt sce­na­rio, men fö­ga tro­ligt. Si­e­gel var en gangs­ter av hög rang, nå­got var­je boo­kie ha­de klart för sig. Och än vik­ti­ga­re, de viss­te vil­ken vre­de de skul­le ut­sät­tas för och skul­le in­te ha ut­satt sig för ho­tet. Om Si­e­gel öka­de abon­nents­kost­na­der­na el­ler in­te, och om han gjor­de boo­ki­es miss­nöj­da, var det ing­et mot de pro­blem som vän­ta­de. Bug­sy ha­de in­te rap­por­te­rat al­la trans­ak­tio­ner till de in­blan­da­de, och det­ta var den en­da or­sa­ken till att Syn­di­ka­tet ha­de bli­vit li­te oro­li­ga för ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.