El Cha­po EN GUDFADER BLIR TILL

I Mex­i­kos nar­ko­tikakar­tel­ler är makt­kam­pen sten­hård och ut­fal­let död­ligt. För att nå än­da till top­pen mås­te man ta chan­sen när den kom­mer och hål­la den med bå­da Hän­der­na.

Historiens värsta Banditer - - Joaquín “el Chapo” Guzmán -

”Nar­ko­tika­kung­en Jo­aquín ”El Cha­po” Guzmán ut­läm­nas till USA den här vec­kan”, upp­lys­te myn­dig­he­ter­na i Mex­i­ko 19 ja­nu­a­ri 2017. Guzmán ut­läm­na­des, en­ligt det mex­i­kans­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet, till lan­det där han är ef­ter­lyst för bland an­nat nar­ko­ti­ka­smugg­ling. ”El Cha­po” greps i sta­den Los Mochis i ja­nu­a­ri 2016, om­kring sex må­na­der ef­ter en spek­ta­ku­lär rym­ning från ett högsä­ker­hets­fäng­el­se. Ba­ra någ­ra da­gar se­na­re be­kräf­ta­de mex­i­kans­ka myn­dig­he­ter att han skul­le ut­läm­nas till USA. Det­ta är för till­fäl­let den sista de­len i histo­ri­an om en fat­tig poj­ke som blev nar­ko­ti­ka­värl­dens okrön­te kung.

De förs­ta ka­pit­len i sa­gan om Jo­aquín Ar­chi­val­do Guzmán Loe­ras lig­ger till stor del dol­da bakom historiens slö­ja. Han föd­des i slu­tet av 1950-ta­let på lands­byg­den i Si­na­lo­a­di­strik­tet i Mex­i­ko. Fa­mil­jen var ko­bön­der, men i re­a­li­te­ten an­vän­de de nog sna­ra­re ar­bets­da­gar­na till att od­la opi­um­vall­mo än att val­la kor. Jo­aquín fick re­gel­bun­det stryk av sin far, men som al­la go­da gud­fä­der sa han i ef­ter­hand att han äls­ka­de sin mor.

Han rym­de hem­i­från ti­digt och bör­ja­de od­la opi­um och sål­de ma­riju­a­na på ga­tor­na i Si­na­lo­as små­stä­der. Verk­sam­he­ten var li­ten, och mer­par­ten av vins­ten ham­na­de hos kar­tel­ler­na. Unge Guzmán be­drev även för­sälj­ning av apel­si­ner ef­ter att han, i slu­tet av tred­je klass, blev ut­kas­tad från sko­lan. Han kun­de nog ha levt ett liv som ano­nym ga­tu­för­säl­ja­re bland tu­sen and­ra, men ödet vil­le an­nat: Guzmáns far­bror var näm­li­gen en av pi­on­jä­rer­na in­om nar­ko­ti­ka­smugg­ling, och med ett par ku­si­ners hjälp bör­ja­de Guzmán od­la sin egen ma­riju­a­na. Far­b­rorn kopp­la­de ihop ho­nom med kar­tel­ler­na och han sål­de till dem.

In­täk­ter­na från nar­ko­tika­för­sälj­ning­en an­vän­de ton­å­ring­en till att för­sör­ja sin mor och sys­ter. Fa­dern ha­de gått i kon­kurs och var skuld­satt. Guzmán ar­be­ta­de hårt, fick allt stör­re skör­dar och upp­märk­sam­ma­des av de lo­ka­la le­dar­na i nar­ko­ti­ka­syn­di­ka­ten.

När Guzmán var i tju­go­års­ål­dern, en bit in på 1970-ta­let, bör­ja­de han att ar­be­ta för den då le­dan­de or­ga­ni­sa­tio­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.