Al Ca­po­ne

Historiens värsta Banditer - - Al Capone -

Han kom till Chi­ca­go som små­skurk, men Al Ca­po­ne bygg­de upp ett im­pe­ri­um av pro­sti­tu­tion, smugg­ling och mord som

gjor­de ho­nom till en odöd­lig gangs­ter.

Pick­up­nå­len hop­pa­de till när pi­sto­len i mör­da­rens hand av­los­sa­de två skott. Gram­mo­fo­nen knast­ra­de i den tys­ta re­stau­rang­kor­ri­do­ren me­dan dess äga­re drå­sa­de ner på gol­vet och blo­det for­sa­de ut på det blan­ka ka­kel­gol­vet. Gi­acomo ”Big Jim” Co­lo­si­mo, vars kropp nu var på väg att kall­na ef­ter skot­ten, ha­de ny­li­gen läm­nat sin fru, be­gärt skils­mäs­sa och flyt­tat till en an­nan stad för att gif­ta sig med en 19­årig ka­baré­sång­a­re. Hans fö­re det­ta fru Victo­ria Mo­re­sco, el­ler nå­gon av hen­nes brö­der, var hu­vud­miss­tänkt i det­ta svart­sju­ke­dra­ma, men po­li­sen var till­räck­ligt väl in­satt för att av­läg­ga ett be­sök hos två av Co­lo­si­mos kum­pa­ner – den ge­ni­a­le John­ny Tor­rio och hans hög­ra hand, den skräc­kin­ja­gan­de Al­fon­se Ca­po­ne, som ha­de tre fu­la ärr på ena kin­den. ”Big Jim och jag var som brö­der”, sa­de Tor­rio. ”Mr Co­lo­si­mo och jag äls­ka­de ope­ra bå­da två”, tilla­de Ca­po­ne. ”Han var en fin kil­le.”

Mor­det på Co­lo­si­mo den 11 maj 1920 an­ses fort­fa­ran­de va­ra olöst, men det är näs­tan brotts­ligt att Chi­ca­go­po­li­sen lät det för­bli så. I när­ma­re tio år ha­de Co­lo­si­mo styrt Chi­ca­go ge­nom avan­ce­rat svind­le­ri och hot – till­sam­mans med sin fru sköt­te han över 100 bor­del­ler – och ut­krävt be­skyd­dar­peng­ar från de fles­ta av sta­dens il­le­ga­la spel­hålor.

Vins­ter­na sat­te av­tryck över­allt i sta­den, de blev sta­di­ga kom­ple­ment till den pat­rul­le­ran­de po­li­sens mag­ra lö­ner och sto­ra till­skott på bank­kon­tot som till­hör­de sta­dens opå­lit­li­ge borg­mäs­ta­re, Wil­li­am ”Big Bill” Ha­le Thomp­son.

Chi­ca­go var en rå­bar­kad stad. Den blå­si­ga sta­den blomst­ra­de på 1920­ta­let, tack va­re snabb­väx­an­de in­du­stri och bil­lig ar­bets­kraft. Den var en gräns­stad mot Vil­da väs­tern med fa­briks­skor­ste­nar istäl­let för kak­tu­sar och T-For­dar istäl­let för häs­tar. ”Sta­den sjöd av liv och var våld­sam”, skrev den lo­ka­le jour­na­lis­ten Ro­bert St John, ”sti­mu­le­ran­de och hän­syns­lös, in­to­le­rant mot trång­synt­het och otå­lig mot den som var fy­siskt el­ler in­tel­lek­tu­ellt blyg­sam.”

Ca­po­ne kom till Chi­ca­go från New York år 1919 för att ar­be­ta åt sin gam­le vän Tor­rio, som ha­de fått Co­lo­si­mos för­tro­en­de ge­nom att ja­ga iväg ett ri­va­li­se­ran­de be­skyd­dar­gäng och se­dan stan­nat kvar som bos­sens andre­man.

Ca­po­ne vi­sa­de snart prov på sin fruk­ta­de hän­syns­lös­het, som gjort ho­nom känd på hem­ma­plan, när han drev in skul­der. Han såg själv att Co­lo­si­mos an­hang ha­de ta­git stryp­grepp på und­re värl­den. Spel­hålor som väg­ra­de be­ta­la för Big Jims be­skydd fick an­ting­en ett plöts­ligt och ovän­tat be­sök av po­li­sen, el­ler så sök­tes de upp av Ca­po­ne, som mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.