Off­ren

Fy­ra of­fer för mas­sa­kern som ha­de otur

Historiens värsta Banditer - - Gangstrar -

Pe­ter Gu­sen­berg & Frank Gu­sen­berg

Brö­der­na Gu­sen­berg var lej­da mör­da­re åt North Si­de-gäng­et. De blev kri­mi­nel­la i ton­å­ren. De del­tog i en skjut­ning från en bil mot Ca­po­nes hög­kvar­ter år 1926 och dö­da­de två av hans bunds­för­van­ter år 1928.

Po­li­sen slog nu till mot Pur­p­le Gang från Detro­it, ef­tersom Mo­rans gangstrar på se­na­re tid ha­de lagt be­slag på just det gäng­ets sprit­le­ve­ran­ser. Den 22 feb­ru­a­ri hit­ta­des den ut­brän­da po­lis-Ca­dil­la­cen, men ing­en be­vis­ning fanns mot Ca­po­ne el­ler Pur­p­le Gang. Två av mord­vap­nen dök upp vid en po­lis­raz­zia mot bank­rå­na­ren och tor­pe­den Fred ”Killer” Bur­ke sam­ma år.

Bur­ke, som led­de det gäng som Ca­po­ne bru­ka­de kal­la si­na ”ame­ri­kans­ka poj­kar”, åk­te fast år 1931 när han för­sök­te rå­na en bank i Kirks­vil­le i Mis­sou­ri. Han dog i fäng­el­set 1940 av di­a­be­tes. Ef­tersom han ha­de dö­dat en po­lis i

Adam Hey­er

Hey­er led­de Mo­rans af­färs­verk­sam­het och var re­do­vis­nings­an­sva­rig i North Si­de-gäng­et. Han hyr­de ga­ra­get som var gäng­ets hög­kvar­ter. Han be­skrevs som ele­gant och ha­de sut­tit i fäng­el­se två gång­er – för rån och be­drä­ge­ri. Michi­gan kun­de Chi­ca­go­po­li­sen in­te få ho­nom ut­läm­nad till Il­li­no­is, och hans roll i St Va­len­ti­ne’s Day-mas­sa­kern ut­red­des ald­rig.

I ett helt an­nat sam­man­hang ha­de FBI lyc­kats ringa in det rå­bar­ka­de Bar­ker-Kar­pis-gäng­et som be­stod av bank­rå­na­re och kid­nap­pa­re. En av dess med­lem­mar – By­ron ”Mon­ty” Bol­ton – er­kän­de att han del­ta­git i St Va­len­ti­ne’s Day-mas­sa­kern och angav Bur­ke. FBI ha­de ing­en ju­ris­dik­tion över fal­let och tys­ta­de ner upp­gif­ter­na, men de läck­te än­då till pres­sen. Det öka­de ba­ra för­vir­ring­en kring det mys­tis­ka fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.