Fem fak­ta om Al Ca­po­ne

Historiens värsta Banditer - - Gangstrar -

Ca­po­nes spe­ci­al­ut­rus­ta­de, skott­säk­ra Ca­dil­lac be­slag­togs av skatte­myn­dig­he­ten år 1932. Se­na­re an­vän­des den av re­ge­ring­en som pre­si­dent Frank­lin Roo­se­velts li­mousin.

Al Ca­po­ne är starkt för­knip­pad med Chi­ca­go men bod­de ba­ra där i 12 år.

Det sägs att han ald­rig ha­de hört ta­las om Eli­ot Ness, agen­ten som skul­le sät­ta fast ho­nom.

Man­nen som fick USA att drunk­na i sprit un­der för­buds­ti­den drack helst av allt Temp­le­ton Ry­ewhis­ky.

Hans un­der­hug­ga­re be­gick de fles­ta mord som han be­ord­ra­de, men Ca­po­ne an­ses per­son­li­gen ha dö­dat ett dus­sin­tal män. pre­cis när han skul­le skju­ta Tor­rio i hu­vu­det, och de till­tänk­ta mör­dar­na flyd­de från plat­sen.

Ca­po­ne steg snabbt till mak­tens tin­nar när Tor­rio ope­re­ra­des akut. Ca­po­ne sov bred­vid sin fö­re­trä­da­res säng – män­nen från Chi­ca­go Outfit stod på vakt dyg­net runt och grans­ka­de no­ga al­la sjuk­skö­ters­kor och bloms­ter­för­sed­da be­sö­ka­re på av­del­ning­en. ”Allt är ditt, Al”, sa­de Tor­rio se­na­re. ”Jag tän­ker slu­ta. Nu blir det Eu­ro­pa för min del.”

Tor­rio res­te till­ba­ka till Ita­li­en och Ca­po­ne flyt­ta­de sitt hög­kvar­ter till Lex­ing­ton Ho­tel i Chi­ca­go, där han höll hov på fjär­de och fem­te vå­ning­en. Ett be­tong­valv bygg­des i käl­la­ren och en hem­lig trap­pa dol­de sig bakom en bad­rums­spe­gel, som ingick i ett nät­verk av snab­ba flykt­vä­gar. Ca­po­ne steg of­tast upp sent på da­gen, tog li­ka god tid på sig att lä­sa tid­ning­ar­na som en po­li­ti­ker och kläd­de sig se­dan i en fint skräd­dar­sydd ko­stym. Ti­digt på ef­ter­mid­da­gen sat­te han sig in­ne i ar­bets­rum­met, där folk oro­ligt vän­ta­de på att få be om fa­vö­rer och be­skydd. Ing­en ta­la­de läng­re om ”Tor­ri­os fria kung­a­dö­me”. I pres­sen be­skrev man nu Ci­ce­ro som ”hu­vud­sta­den i Ca­po­ne­land.”

Ca­po­ne flir­ta­de gär­na med pres­sen; han de­la­de ut dy­ra ci­gar­rer och bjöd på över­då­di­ga fes­ter, där che­fen för Chi­ca­gos und­re värld spe­la­de bil­jard med box­a­re, ba­se­boll­spe­la­re och den no­to­riskt kor­rup­te borg­mäs­ta­ren i sta­den, Big Bill Thomp­son, som mi­ra­ku­löst blev åter­vald 1927. ”All­män­he­tens bäs­ta är min led­stjär­na”, för­kla­ra­de Ca­po­ne för re­port­rar i de­cem­ber år 1927. ”99 pro­cent av all­män­he­ten i Chi­ca­go dric­ker och spe­lar, och mitt brott har va­rit att för­se dem med så­da­na nö­jen. Min sprit är bra och mi­na spel är schys­ta.”

All­män­he­ten ha­de re­dan en viss sym­pa­ti för sprit­smugg­la­re och Ca­po­ne tog fas­ta på det och på min­net av Ro­bin Hood. Han fram­ställ­de sig själv som en hjälte­mo­dig lag­lös som gav folk vad de vil­le ha. Ju stör­re Ca­po­nes verk­sam­het blev, desto mer in­veck­lat och sår­bart blev nät­ver­ket av gangstrar, mu­tor och al­li­an­ser som be­höv­des för att hål­la igång den. Till sist gick det in­te läng­re att bort­se från Chi­ca­go­po­li­sens och rätts­vä­sen­dets en­de­mis­ka kor­rup­tion.

Ef­ter den choc­kar­ta­de mas­sa­kern på Al­la hjär­tans dag val­des Her­bert Hoo­ver till pre­si­dent med löf­tet att be­käm­pa kor­rup­tio­nen. Han bör­ja­de med att skic­ka ut en spe­ci­a­la­gent, Eli­ot Ness, som kon­trol­le­ra­de sprit­för­bu­det med ett hand­ploc­kat team för att ren­sa upp på Chi­ca­gos ga­tor. De gjor­de raz­zi­or på Ca­po­nes lönn­kro­gar och des­til­le­ri­er. Sam­ti­digt, och än­nu vik­ti­ga­re, fick ett team från skat­te­ver­ket som led­des av den fö­re det­ta re­vi­sorn och po­lis­man­nen Frank J.

”Ca­po­ne sov bred­vid sin fö­re­trä­da­res säng – män­nen från Chi­ca­go outfit stod på vakt dyg­net runt.”

Ca­po­ne på pick­nick med fa­mil­jen och go­da vän­ner år 1929.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.